Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
słonecznie
11°C

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Jednostka organizacyjna Gminy Kobylnica działająca w formie jednostki budżetowej, utworzona na mocy uchwały XXIX/248/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno – Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz nadania mu statutu.

Celem Centrum jest świadczenie usług w zakresie określonym w statucie na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica oraz mieszkańców gminy.

Widok z lotu ptaka na budynek oraz parking wśród zieleni

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica

Dyrektor  Marta Prezlata

Sekretariat
tel. 59 841 59 12,
e-mail: sekretariat@cuwkobylnica.pl

Adres BIP: https://cuwkobylnica.bip.gov.pl

Godziny pracy Centrum:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

NIP 8393187470

REGON 365696881

Dane do Faktury
Nabywca:
Gmina Kobylnica
ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica
NIP 839 17 19 997
Odbiorca:
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica

Numer rachunku bankowego: 
64 9317 0002 0090 0735 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Sławnie

Struktura organizacyjna Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
Komórka organizacyjna Numer telefonu Zadania i kompetencje
Dział Oświaty i Sportu

59 841 59 12 wew. 115, 117 - 119

59 810 96 86

 • prowadzenie ewidencji placówek oświatowych na terenie Gminy
 • koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych szkół, w tym arkuszy organizacji szkół
 • realizacja zadań gminy w zakresie pomocy zdrowotnej nauczycielom
 • nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki względem osób od 16 do 18 roku życia
 • obsługa organizacyjna i finansowa stypendiów Wójta Gminy dla uczniów
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • nadzór nad realizacją zadania w zakresie organizacji dowozu uczniów do jednostek oświatowych
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych
 • koordynacja i nadzór nad realizacją programów Ministerstwa Edukacji i Nauki (dotacja przedszkolna, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wyprawka szkolna i innych)
 • obsługa dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania gminy w zakresie oświaty
 • koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli oraz prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej na poziomie organu prowadzącego szkoły,
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wspieranie tych instytucji (przygotowywanie umów dotacji, obliczanie i weryfikowanie należnej kwoty dotacji, nadzór merytoryczny)
 • organizacja i koordynacja gminnych i ponadgminnych wydarzeń sportowych
 • organizacja i koordynacja międzyszkolnych wydarzeń, rozgrywek i imprez sportowych
 • wykonywanie zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez m.in. organizację wypoczynku letniego
 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych na boiskach wielofunkcyjnych
 • wykonywania zadań z zakresu rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku
 • współpraca z organizacjami pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku
 • koordynacja spraw związanych z udostępnianiem obiektów i sal sportowych
 • organizowanie i prowadzenie nauki pływania dla dzieci
Dział Obsługi Technicznej 59 841 59 12 wew. 104, 106 - 109, 133
 • utrzymanie należytego stanu obiektów i budynków komunalnych przekazanych w zarząd oraz administrowanie obiektami i budynkami użyteczności publicznej gminy
 • wykonywanie bieżących napraw i konserwacji gminnych budynków użyteczności publicznej i obiektów komunalnych przekazanych w zarząd bądź powierzonych do administrowania w ramach obsługi
 • usuwanie awarii i ich skutków na obiektach i budynkach przekazanych w zarząd oraz powierzonych do administrowania w ramach obsługi
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kobylnica oraz zarządzanych przez Wójta Gminy Kobylnica
 • nadzór nad eksploatacją i ocena potrzeb remontowych w zakresie utrzymania gminnych budynków użyteczności publicznej i obiektów komunalnych przekazanych w zarząd oraz powierzonych do administrowania w ramach obsługi
 • prowadzenie ksiąg technicznych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych gminnych budynków użyteczności publicznej i obiektów komunalnych
 • prowadzenie utrzymania oświetlenia ulicznego oraz prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej i zawieranie umów na jej dostarczanie
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej obiektów i budynków komunalnych przekazanych w zarząd oraz powierzonych do administrowania w ramach obsługi
Dział Finansowo – Księgowy

59 841 59 12 wew. 111, 131

59 841 59 10

 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości
 • obsługa kasowa i bankowa
 • kompleksowa obsługa płacowa pracowników
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej
 • rozliczenie i księgowanie różnych dochodów oraz wydatków Centrum i jednostek obsługiwanych
 • opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej (Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy)

Samodzielne stanowisko
ds. obsługi sekretariatu

 59 841 59 12  
 • rejestracja pism (korespondencji) wpływających i wysyłanych z Centrum, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • prowadzenie rejestru pieczątek, pieczęci, kluczy
 • przechowywanie dokumentów prawnych dot. organizacji Centrum (statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, rejestr zarządzeń Dyrektora  itp.), prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta
 • ewidencja i kontrola wyjazdów pojazdów służbowych oraz zużycia paliwa
 • ustalanie harmonogramów prac kierowców i kontrola czasu pracy kierowców

Samodzielne stanowisko
ds. zamówień publicznych

 59 841 59 12 wew. 105

59 810 96 87

 
 • realizowanie zamówień publicznych, w tym wspólnych
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją
 • opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych
 • dostosowywanie zasad udzielania zamówień do aktualnego stanu prawnego
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
 • przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi pracownikami, specyfikacji warunków zamówień
 • przygotowywanie informacji do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • opracowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • koordynacja i kontrola rejestrów zamówień publicznych
 • opracowywanie projektów umów w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego

Wieloosobowe stanowisko
ds. kadr

59 841 59 12 wew. 120, 121

59 841 59 20

59 841 59 21

 
 • prowadzenie spraw osobowych i kadrowych pracowników Centrum i nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół obsługiwanych; osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac nieodpłatnych dozorowanych,
 • prowadzenie archiwum akt pracowniczych obecnych i byłych pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych oraz ewidencja wyjść i wyjazdów służbowych i prywatnych w godzinach pracy pracowników Centrum
 • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych
 • przygotowywanie poleceń wyjazdów służbowych, skierowań do medycyny pracy
 • obsługa konkursów na pracowników samorządowych
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, doskonaleniem zawodowym pracowników i dokształcaniem
 • przygotowywanie i nadzorowanie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Wieloosobowe stanowisko
ds. administracyjno-informatycznych

 59 858 62 00
wew. 151 - 153, 328
 
 • nadzór nad bezpieczeństwem danych, przeciwdziałanie dostępowi do systemu osób niepowołanych
 • prowadzenie dokumentacji dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznej
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów komputerowych i sprzętu komputerowego
 • zakupy sprzętu komputerowego
 • kasowanie i utylizacja sprzętu komputerowego nienadającego się do dalszego użytku
 • zabezpieczanie potrzeb Centrum i jednostek obsługiwanych w zakresie informatyki i oprogramowania
 • wdrożenie i nadzór na elektronicznym obiegiem dokumentów w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
 • realizacja polityki dostępności cyfrowej
 • prowadzenie składnicy akt
 • zaopatrzenie w materiały piśmiennicze, kancelaryjne i urządzenia
 • koordynacja spraw związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa informacji poprzez przygotowywanie upoważnień przetwarzania danych, prowadzenie rejestrów czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.