Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
pochmurno
14°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Kobylnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kobylnica.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

część plików stanowiących załączniki do artykułów np. skany dokumentów, zdjęcia bez opisów alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Hordejuk, a.hordejuk@kobylnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48577027580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kobylnica mieści się w dwóch budynkach oznaczonych literami A i B.

Budynek A Urzędu Gminy w Kobylnicy jest usytuowany wzdłuż ul. Głównej. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchową ze względu na schody znajdujące się w korytarzu tuż za drzwiami wejściowymi. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się poprzez schody w wąskiej klatce schodowej. W obiekcie brak jest dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parkingach zapewniono jedno miejsce parkingowe o zwiększonej szerokości (3,60 m); dodatkowo brak barier architektonicznych w postaci progów, brak oznaczeń poziomych oraz ścieżek naprowadzających.

Dostęp do pomieszczeń znajdujących na pierwszym piętrze, tj.: gabinet Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, biura Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Informacji Niejawnych został dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i odbywa się poprzez ciąg komunikacyjny łącznika prowadzący z budynku B do budynku A. Brak natomiast dostępu dla osób z dysfunkcją ruchową do parteru budynku A tj. biura Referatu Finansowego, biura Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, biura Stanowiska ds. inwestycji zewnętrznych i uzgodnień sieciowych, a także biura Stanowiska ds. melioracji i urządzeń wodnych oraz drugiego piętra, tj. biura Radcy Prawnego, biur Wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji, biura Stanowiska ds. prawno-organizacyjnych, biura Stanowiska ds. kadr i BHP,  biura Wieloosobowego stanowiska ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową dla tych kondygnacji odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku B.

Do budynku A można wejść z psem asystującym.

Budynek B Urzędu Gminy w Kobylnicy znajduje się przy ul. Głównej za budynkiem A (wejście z parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami A i B). Budynek biurowy został przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze budynku zapewniono dostęp przy pomocy pochylni wyposażonej w obustronną balustradę z dwoma podchwytami, a wszystkie kondygnacje skomunikowane są dźwigiem osobowym (windą) dostosowanym do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchu jest możliwe po uprzednim skorzystaniu z dzwonka znajdującego się przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie od wejścia. Pracownicy Urzędu udzielają pomocy przy wprowadzeniu do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze budynku. Dla osób z dysfunkcją ruchu dostępne są pomieszczenia na parterze budynku w tym: korytarz, kasa, biura Referatu finansowego, biuro Stanowiska ds. organizacji pozarządowej i komunikacji społecznej, biuro Stanowiska ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Na pierwszym piętrze znajdują się biura Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, biuro Obsługi Rady Gminy oraz biuro Przewodniczącego Rady Gminy. Na drugim piętrze znajdują się biura Straży Gminnej, biuro Obsługi informatycznej i Stanowiska ds. wdrażania i administrowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

W budynku zamontowano tabliczki zawierające napisy informacyjne na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków wraz z informacją dotykową w alfabecie Braille’a.

Na holu głównym zamontowano plan budynku, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś” oraz plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a. W ciągach komunikacyjnych budynku nie zastosowano oznaczeń poziomych. Na kondygnacji parteru oraz I piętra zaprojektowano toalety dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością poprzez montaż odpowiedniej armatury, ceramiki oraz poręczy i uchwytów.

Do budynku B można wejść z psem asystującym. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.