Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 kwietnia 2024
Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
pochmurno
4°C

Klauzula informacyjna (RODO)

„Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych w trakcie rozmowy jest Wójt Gminy Kobylnica lub Urząd Gminy Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy, ul. Główna 20, tel.  w zależności od treści prowadzonej rozmowy.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Kobylnica, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kobylnica za pomocą adresu j.mielczarek@kobylnica.eu
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kobylnica - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kobylnica;
  5. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kobylnica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kobylnica.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:* dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,* osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,* osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,* dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,* dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku, gdy:* osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,* Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,* osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,* przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:* zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Kobylnica Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (00–193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Klauzula informacyjna - monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy (RODO - Dz. U. UE. L.2016.119.1), iż Gmina Kobylnica z siedzibą przy ulicy Głównej 20, 76-251 Kobylnica przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: wizerunek twarzy oraz ewentualnie markę pojazdu wraz z nr rejestracyjnym.

Państwa dane pozyskane zostały przez nas w trakcie prowadzenia monitoringu obiektów i urządzeń, pozostających we władaniu przez Gminę Kobylnica, objętego kontrolą wizyjną.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20, tel. 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20, tel. 59 858 62 00, fax. 59 810 21 43, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować: tel. 59 842 90 70 w. 262, e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO,
  2. art. 222 kodeksu pracy,
  3. art. 9a Ustawy o samorządzie gminnym, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego oraz uzasadnionego interes Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa picownikom i mieszkańcom oraz ochrony mienia Gminy;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informacji niejawnych przy czym czas przechowywania danych nie będzie dłuższy niż 30 dni od daty rejestracji wizerunku;
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w sprawie w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa przez upoważnione organy lub Urząd powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 (np. kurierom, operatorom pocztowym, oraz innym podmiotom którym Administrator powierzył wykonywanie operacji na podstawie zawartych umów;
 7. Urząd udostępnia Pani/Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura Sąd) na podstawie umotywowanego wniosku;
 8. Monitoringiem wizyjnym objęte są wyłącznie obszary zarządzane przez Gminę Kobylnica 76-251 Kobylnica, oznaczone tablicami informacyjnymi – piktogramami;
 9. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek „B” UG Kobylnica oraz teren przyległy do budynku tj. bramy wjazdowe, otoczenie budynku, wejścia/wyjścia do budynku, niektóre korytarze i klatkę schodową w budynku, w tym salę konferencyjną oraz biuro podawcze, plac zabaw w Kwakowie, ul. Spacerowa 16, 76-251 Kobylnica oraz teren przyległy do remizy OSP Sierakowo 21B;
 10. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 11. Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowani;
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 13. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzane przez Gminę Kobylnica naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mogą Państwo wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2.
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.