Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacja dla mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dla mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków


Podaj dalej:

Do pobrania:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) gminy prowadzą ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których instalacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880 z późn. zm.), zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.Organem właściwym do przyjęcia takiego zgłoszenia, zgodnie z art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jest Wójt Gminy Kobylnica.Zgłoszenie powinno być dokonane przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Formularze niezbędne do dokonania zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, pok. 20 w godzinach pracy urzędu.