Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Opłaty adiacenckie i planistyczne

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 21 , tel. 059842-90-70 do 72 wew. 240


Podaj dalej:
Opłata adiacencka – jest to opłata naliczana w postępowaniu z urzędu, regulowana przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej naliczanej opłaty adiacenckiej. Opłata ta ponoszona jest przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku:
- podziału nieruchomości,
- scalenia i podziału nieruchomości,
- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej finansowanych (np. budowy drogi, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.) ze środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość opłaty adiacenckiej ustala się w drodze decyzji Wójta Gminy na podstawie operatu szacunkowego, sporządzanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Urzędu Gminy Kobylnica.

Stawka w/w opłaty nie może być wyższa niż:
- 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej – Uchwała nr XVIII/222/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 lutego 2008 r.,
- 25% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – Uchwała nr XII/120/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2007 r.,


Opłata planistyczna (renta planistyczna) –
jest to opłata naliczana w postępowaniu z urzędu, regulowana przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata naliczana jest na wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany i zbycia nieruchomości lub jej części objętej tym planem. Wysokość renty planistycznej określana jest przez Radę Gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.