Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
deszcz
9°C

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji infrastrukturalnych kubaturowych w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Kobylnica

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE na stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych kubaturowych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica w wymiarze pełnym.

Umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

1)        obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)        wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o profilu budownictwo ogólnobudowlane;

4)        znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

5)        kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

6)        pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

7)        dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność analizowania dokumentacji technicznej;

2)      doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, zaliczona służba przygotowawcza;

3)      zawodowe kursy specjalistyczne;

4)      znajomość procesów inwestycyjnych;

5)      znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach i ustawy Prawo zamówień publicznych;

6)      umiejętność samodzielnego myślenia i działania, zorientowanie na realizację celów, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, elastyczność w działaniu, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją w okresie gwarancji inwestycji dotyczących obiektów kubaturowych na terenie Gminy wraz z przygotowaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań;

2)      współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

a)    przygotowywanie projektów umów dotyczących współfinansowania zadań inwestycyjnych,

b)   nadzór nad właściwą realizacją zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym nad właściwym przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych i prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji oraz właściwym rozliczaniem zadań; 

3)      przygotowywanie  i  nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy i przebudowy obiektów komunalnych wraz z przygotowywaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań;

4)      współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów i  stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy, w zakresie właściwego przygotowania wniosków i realizacji zadań (zgodnego z podpisanymi umowami) oraz rozliczeń otrzymanych dofinansowań;

5)      współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, w toku prac w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wykonywanych zadań,  w tym:

a)      podania wartości szacunkowej zamówienia określonej zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych,

b)   przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wymaganymi załącznikami,

c)    przygotowywania projektów wyjaśnień i zmian SWZ,

d)   przygotowywania ewentualnych zmian zawartych umów; 

6)      współpraca z podmiotami świadczącymi usługi sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych zadań;

7)      realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwalonym budżetem, weryfikowanie na bieżąco potrzeb inwestycyjnych i przygotowywanie propozycji zmian w zakresie prowadzonych zadań oraz opracowywanie sprawozdań z  wykonania prowadzonych zadań.

4. Informacja o warunkach pracy:

1)      osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu  urządzeń informatycznych;

2)      praca jednozmianowa na II piętrze budynku A Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych;

3)      praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30;

4)      proponowane pierwsze łączne wynagrodzenie brutto (zależne od kompetencji i doświadczenia) do 7.000 zł miesięcznie;

5)      w ramach stosunku pracy zatrudniony pracownik dodatkowo otrzymywać będzie: wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę; nagrody jubileuszowe z tytułu stażu pracy powyżej 20 lat, świadczenia socjalne z okazji świąt oraz dofinasowanie do wypoczynku własnego i dzieci, finansowe nagrody uznaniowe Wójta Gminy uzależnione od wyników w pracy;

6)      pracownikom podejmującym pracę gwarantujemy wsparcie specjalistów w objęciu stanowiska, regularne kursy i szkolenia oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 50% kosztów kształcenia na kierunkach studiów zbieżnych z zajmowanym stanowiskiem.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny;

2)        życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)        kserokopie świadectw pracy;

5)        kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

6)        kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;

7)        oświadczenie kandydata o niekaralności;

8)        oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

9)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

10)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, pokój nr 2, parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycji infrastrukturalnych kubaturowych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica w terminie  do dnia 19 lutego 2024 r. do godziny 12.00. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 19 lutego 2024 r., godz. 14.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.