Gmina Kobylnica
Powróć do: Rok 2022

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 57/22, 57/33, 50/2 ul. Poziomkowa w Kwakowie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował roboty budowlane i inne czynności związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 57/22, 57/33, 50/2 ul. Poziomkowa w Kwakowie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”, w tym:

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC,

2) montaż studni betonowych dn1200 – 6 szt. i tworzywowych dn400- 11 szt. z włazami,

3) włączenie sieci  do istniejącej w pasie drogowym dz. nr 50/2 sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nadbudowanie na kanale studni betonowej,

4) miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolowane,

5) odtworzenie istniejącej nawierzchni, poprzez wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi z takich samych materiałów,

6) odtworzenie terenów zielonych, poprzez ich humusowanie i obsianie warstwy trawą,

7) zabezpieczenie drzew, ogrodzeń oraz innych istniejących obiektów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie robót,

9)  usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

10)  wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

11) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

12)  wykonanie dokumentacji odbiorowej.