Gmina Kobylnica

Budowa stanicy rowerowej i miejsca wypoczynkowego w miejscowości Kwakowo – etap I

Celem projektu było podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcje rekreacyjno - wypoczynkową i społeczno - kulturalną w miejscowości Kwakowo. Realizacja projektu umożliwi dostęp do nowej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprawi warunki rozwoju sportu i aktywnych form wypoczynku

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Termin realizacji: 2014 rok

Koszt zadania inwestycyjnego (zgodnie z umową z Wykonawcą): 62 048,74 zł
w tym:
kwota dofinansowania:
 25 000,00 zł
budżet Gminy Kobylnica: 37 048,74 zł

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie części działki nr 63/21 znajdującej się w miejscowości Kwakowo. Teren ten jest m.in. przystankiem dla rowerzystów, którzy bardzo często odwiedzają Kwakowo korzystając z tras turystycznych przebiegających przez tę miejscowość. Przedmiotowa inwestycja polegała na zorganizowanym zagospodarowaniu i uatrakcyjnieniu terenu z dostosowaniem jako stanica rowerowa z placem wypoczynkowym wyposażonym w ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery.

Zakres zadania obejmował zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym:
1. budowę placu o nawierzchni z kostki betonowej,
2. budowę nawierzchni żwirowej,
3. budowę palisady drewnianej,
4. budowę oświetlenia terenu, poprzez montaż lampy solarnej,
5. montaż elementów małej architektury, w tym:
- ławek,
- pojemnika na odpadki,
- stojaka na rowery,
- słupków betonowych,
6. budowę terenów zielonych, w tym:
- profilowanie terenu, w tym budowę m.in. tarasów,
- wzmocnienie skarp kamieniem polnym,
- regulacja istniejącego cieku wodnego,
- wykonanie trawników.