Gmina Kobylnica

Oferta pracy na stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko:  ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica 

w wymiarze: pełnym

Umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

1.Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

4)      znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;

5)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

6)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

7)      dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

2.Wymagania dodatkowe:

1)     doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, zaliczona służba przygotowawcza;

2)     znajomość procesów inwestycyjno-budowalnych;  

3)     zawodowe kursy specjalistyczne;

4)     znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych;

5)     umiejętność samodzielnego myślenia i działania, zorientowanie na realizację celów, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, elastyczność w działaniu, odporność na stres.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)   koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i nadzorem nad prawidłowym przebiegiem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych infrastrukturalnych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej oraz w pasach drogowych,

2)   koordynowanie działań związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w pasach drogowych przez podmioty zewnętrzne, w celu uwzględnienia planowanych i realizowanych przez Gminę przedsięwzięć inwestycyjnych,  

3)   przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy, przebudowy infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego oraz systemów sterowania oświetleniem wraz z przygotowywaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań,

4)   przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy, przebudowy gminnych obiektów infrastrukturalnych wraz z przygotowywaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań,

5)   przygotowywanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w przypadku programów realizowanych przez Gminę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z przygotowaniem procedur przetargowych dotyczących wykonywanych zadań,

6)   współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów oraz stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy w zakresie właściwego przygotowania wniosków i realizacji zadań oraz rozliczeń otrzymanych dofinansowań,

7)     współpraca z podmiotami świadczącymi usługi sprawowania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych zadań,  

8)     współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, w toku prac w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących wykonywanych zadań,   

9)     współpraca ze Słupskim Klastrem Bioenergetycznym oraz podejmowanie działań zmierzających do powstania spółdzielni energetycznej oraz współpraca z powstałą spółdzielnią,

10) współpraca z innymi Referatami (stanowiskami) Urzędu Gminy i jednostkami Gminy w zakresie dotyczącym realizowanych zadań inwestycyjnych oraz ich właściwego zakończenia,  

11) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

12) realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwalonym budżetem, weryfikowanie na bieżąco potrzeb inwestycyjnych i przygotowywanie propozycji zmian w zakresie prowadzonych zadań oraz opracowywanie sprawozdań z  wykonania prowadzonych zadań.

4.Informacja o warunkach pracy:

1)     osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie wykonywać pracę biurową zespołową, przy wykorzystaniu  urządzeń informatycznych;

2)     praca jednozmianowa na II piętrze budynku A Urzędu Gminy, pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe z wykorzystaniem urządzeń informatycznych;

3)     praca w systemie czasowym, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek- czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30;

4)     proponowane pierwsze łączne wynagrodzenie brutto (zależne od kompetencji i doświadczenia) do 7.000 zł miesięcznie;

5)     w ramach stosunku pracy zatrudniony pracownik dodatkowo otrzymywać będzie: wynagrodzenie roczne, tzw. 13-tkę; nagrody jubileuszowe z tytułu stażu pracy powyżej 20 lat, świadczenia socjalne z okazji świąt oraz dofinasowanie do wypoczynku własnego i dzieci, finansowe nagrody uznaniowe Wójta Gminy uzależnione od wyników w pracy;

6)     pracownikom podejmującym pracę gwarantujemy wsparcie specjalistów w objęciu stanowiska, regularne kursy i szkolenia oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie do 50% kosztów kształcenia na kierunkach studiów zbieżnych z zajmowanym stanowiskiem.

5.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Urząd zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

6.Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kserokopie świadectw pracy;

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kierunkowych kursów, szkoleń;

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności;

8)      oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

10)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie dokumentów.

Druk kwestionariusza osobowego i druki oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica – budynek B, pokój nr 2, parter z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Kobylnica w terminie  do dnia 28 listopada 2023 r. do godziny 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kobylnica w dniu 28 listopada 2023 r., godz. 12.00.

Osoby zakwalifikowane do następnego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica.

Pliki do pobrania:

kwest_osobow_i_wymagane_osw.zip
Format: zip, 48.24 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności