Gmina Kobylnica

Weryfikacja deklaracji „odpadowych”

W ramach uszczelniania systemu gospodarki odpadami Urząd Gminy Kobylnica prowadzi weryfikację deklaracji „odpadowych”. Weryfikowane są dane zawarte w deklaracjach „odpadowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Kobylnica. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, że błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Pamiętajmy, że tzw. deklarację „odpadową” składa się w miejscu zamieszkania. Bądźmy uczciwi i odpowiedzialni, składajmy deklaracje zgodnie ze stanem faktycznym! Każdy z nas generuje śmieci, niezależnie od wieku i rodzaju zajmowanej nieruchomości! Nie zgłaszając właściwej liczby domowników obarcza się opłatami za odpady pozostałych mieszkańców gminy.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Prosimy mieszkańców Gminy Kobylnica, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, powrót studenta, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Apelujemy, aby właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Kobylnica, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). 

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane, np. najemcy lokali, budynków, a także studenci przebywający na nieruchomości, w przypadku nauki zdalnej czy przerwy w nauce oraz osoby pracujące za granicą, ale przebywające na urlopie.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą kontroli na nieruchomości i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach, organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności