Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wójt Gminy Kobylnica przekazuje informacje

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) informuję, że w dniu 12 czerwca 2018 r. została opublikowana za pomocą serwisu Witkac.pl następująca oferta:

1. Stowarzyszenie Aktywni Mieszkańcy Gminy Kobylnica z siedzibą 76-251 Kobylnica, Reblino ul. Kolejowa 9/4 - zadanie pn. „Festyn integracyjny i promujący Gminę Kobylnica”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę na okres 7 dni :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
3) na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 lub drogą elektroniczną na adres: d.klimowicz@kobylnica.eu na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Załączniki:
1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Festyn integracyjny i promujący Gminę Kobylnica”.
2. Formularz uwag do oferty pn. „Festyn integracyjny i promujący Gminę Kobylnica”