Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

kontakt

Informacje o wieloosobowym stanowisku


Podaj dalej:
Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania

Stanowisko ds.ewidencji ludności - Katarzyna Chomicz
Parter, pok. 2, tel. 59 842 90 70-71 w. 250, e-mail: k.chomicz@kobylnica.eu
1) prowadzenie ewidencji ludności i przechowywanie dokumentów ewidencji (karty osobowe mieszkańców, księgi meldunków, ewidencja komputerowa),
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
3) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń meldunkowych,
4) przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dot. prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności, oraz praw publicznych,

Stanowisko ds. dowodów tożsamości i rejestru wyborców - Aneta Lemcio
Parter, pok. 2, tel. 59 842 90 70-71 w. 250, e-mail: a.lemcio@kobylnica.eu
1) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
2) prowadzenie rejestru wyborców,
3) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
4) nadzorowanie i przeprowadzanie spisów zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUS,

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa – Dorota Klimowicz
Parter, pok. 3, tel. 59 842 90 70-71 w. 247, e-mail: d.klimowicz@kobylnica.eu
1) ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
2) analizowanie funkcjonowania placówek handlowych i usługowych w Gminie pod kątem zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń publicznych,
4) wydawanie zezwoleń na krajowy, zarobkowy przewóz osób taksówkami,
5) sprawy związane z rolnictwem, współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,
6) prowadzenie archiwum dokumentacji gospodarstw rolnych dla potrzeb emerytalno – rentowych,
7) współpraca ze służbą zdrowia, prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i poziomu usług zdrowotnych świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej,
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie projektu Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ogłaszanie konkursów na realizację lub wsparcie zadań gminy przez organizacje pozarządowe, prowadzenie ewidencji organizacji, merytoryczna kontrola sprawozdań z realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.

Stanowisko ds. informacji wstępnej klientów – Aleksandra Pacucha
Parter, pok. 1, tel. 59 842 90 70-71 w. 261, e-mail: a.pacucha@kobylnica.eu
1) wstępna informacja klientów – kierowanie na właściwe stanowiska pracy, przekazywanie wzorów druków i formularzy urzędowych, informacja o procedurach i terminach załatwiania spraw itp.,
2) prowadzenie rejestru udzielonych informacji publicznych oraz decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznych.
3) przyjmowanie petycji i ich weryfikacja pod względem formalnym, wysyłanie wezwań do uzupełnienia braków petycji, przekazywanie kompletnych petycji kierownikom właściwych referatów,