Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGII ODNAWIALNEJ- Pruszcz, 22 czerwiec 2009 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbędzie się 22 czerwca br. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2008r. (protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.pl w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
5. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia - Pani Jadwigi Rochowicz reprezentującej Gminę Malbork
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Członków Zarządu Stowarzyszenia.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2008 r.
10. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok.
11. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2008r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2009 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2009 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowisk przyjętych na posiedzeniu Zarządu SGPEO z dnia 12 grudnia 2008 r:
- w sprawie uproszczenia procedur realizacji inwestycji sieciowych,
- w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających akceptację społeczną dla realizacji inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł ekologicznych,
- w sprawie rozwoju energii odnawialnej na terenie gmin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii i wytypowanie przedstawiciela, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w Radzie.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie proszę o przekazanie ewentualnych uwag dotyczących planu pracy Stowarzyszenia na rok 2009 oraz propozycję zmian w Statucie na adres: i.bekiesza@kobylnica.pl do dnia 15.06.2009 r. lub przedstawienie ich na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
Ponadto informuję, że posiedzenie Zarządu odbędzie się godzinę wcześniej tj. o godz.11.00.
Obecność obowiązkowa.