Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupsk

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupsk

Szczegóły projektu


Podaj dalej:
W dniu 13 lutego 2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.02.00-22-0146/16-00 projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie:
- Gminy Kobylnica (Partner Wiodący)
- Gminy Dębnica Kaszubska
- Miasta Słupska
- Gminy Słupsk
- Gminy Miejskiej Ustka
- Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt skierowany jest do 1 364 osób: 1 252 dzieci w wieku przedszkolnym, 112 nauczycieli i 79 rodziców/ opiekunów prawnych.

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez poprawę kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i włączenie w ten proces rodziców/opiekunów prawnych.

Cel szczegółowy:
Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Efekty:
· utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego;
· wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród dzieci objętych projektem;
· wsparcie doskonalenia zawodowego 112 nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nabycie przez 90% z nich kwalifikacji/kompetencji;
· zwiększenie szans rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
· zapoczątkowanie silniejszego powiązania placówek przedszkolnych z ich otoczeniem szczególnie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci;
· wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres Projektu:
· wsparcie dla dzieci: zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność oraz kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wycieczki,
· wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia/kursy i studia podyplomowe,
· wsparcie dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów: szkolenia dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów,
· wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK,
· dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w następujących Ośrodka Wychowania Przedszkolnego na terenie MOF Słupska:
1) Szkoła Podstawowa w Słonowicach; Słonowice 4; 76- 251 Kobylnica
2) Szkoła Podstawowa w Kończewie; Kończewo, ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica,
3) Szkoła Podstawowa w Kwakowie, Kwakowo, ul. Słupska 5, 76 - 251 Kobylnica,
4) Szkoła Podstawowa w Sycewicach (do 31.08.2017 r. ZSS w Sycewicach), ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica,
5) Szkoła Podstawowa w Kobylnicy (do 31.08.2017 r. ZSS w Kobylnicy), ul. Główna 63, 76 -251 Kobylnica,
6) Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku, ul. Wiatraczna 6,
7) Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4,
8) Przedszkole Miejskie Nr 25 „Kubusia Puchatka” w Słupsku, ul. Powstańców Wielkopolskich
9) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku, ul. Kasztanowa 1
10) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Piłsudskiego 2, 76 - 270 Ustka
11) MP Nr 2 „DELFINKI", ul. Żeromskiego 13, 76 - 270 Ustka
12) MP Nr 3, ul. Polna 12, 76 - 270 Ustka
13) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Redzikowie (do 31.08.2017 r. Zespół Szkół w Redzikowie Redzikowo) Redzikowo 16 a 76-200 Słupsk, 16 a, 76-200 Słupsk
14) Szkoła Podstawowa w Głobinie, ul. Główna 47, 76-200 Słupsk.

Informacje związane z rekrutacją do projektu można uzyskać w poszczególnych placówkach.

Obsługę Projektu zapewniają:
1) Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica
2) Urząd Miejski w Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
3) Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 76 - 270 Ustka
4) Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
5) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
6) Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

Okres realizacji przedsięwzięcia: sierpień 2016r. – grudzień 2018r.

Wydatki ogółem wynoszą: 6 444 600,75 zł, w tym dofinansowanie EFS: 5 477 910,64 zł.