Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupsk

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupsk

Szczegóły projektu


Podaj dalej:
W dniu 13 lutego 2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.02.00-22-0146/16-00 projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie:
- Gminy Kobylnica (Partner Wiodący)
- Gminy Dębnica Kaszubska
- Miasta Słupska
- Gminy Słupsk
- Gminy Miejskiej Ustka
- Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt skierowany jest do 1 364 osób: 1 252 dzieci w wieku przedszkolnym, 112 nauczycieli i 79 rodziców/ opiekunów prawnych.

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez poprawę kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i włączenie w ten proces rodziców/opiekunów prawnych.

Cel szczegółowy:
Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Efekty:
· utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego;
· wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród dzieci objętych projektem;
· wsparcie doskonalenia zawodowego 112 nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nabycie przez 90% z nich kwalifikacji/kompetencji;
· zwiększenie szans rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
· zapoczątkowanie silniejszego powiązania placówek przedszkolnych z ich otoczeniem szczególnie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci;
· wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres Projektu:
· wsparcie dla dzieci: zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność oraz kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wycieczki,
· wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia/kursy i studia podyplomowe,
· wsparcie dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów: szkolenia dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów,
· wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK,
· dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w następujących Ośrodka Wychowania Przedszkolnego na terenie MOF Słupska:
1) Szkoła Podstawowa w Słonowicach; Słonowice 4; 76- 251 Kobylnica
2) Szkoła Podstawowa w Kończewie; Kończewo, ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica,
3) Szkoła Podstawowa w Kwakowie, Kwakowo, ul. Słupska 5, 76 - 251 Kobylnica,
4) Szkoła Podstawowa w Sycewicach (do 31.08.2017 r. ZSS w Sycewicach), ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica,
5) Szkoła Podstawowa w Kobylnicy (do 31.08.2017 r. ZSS w Kobylnicy), ul. Główna 63, 76 -251 Kobylnica,
6) Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku, ul. Wiatraczna 6,
7) Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4,
8) Przedszkole Miejskie Nr 25 „Kubusia Puchatka” w Słupsku, ul. Powstańców Wielkopolskich
9) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku, ul. Kasztanowa 1
10) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Piłsudskiego 2, 76 - 270 Ustka
11) MP Nr 2 „DELFINKI", ul. Żeromskiego 13, 76 - 270 Ustka
12) MP Nr 3, ul. Polna 12, 76 - 270 Ustka
13) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Redzikowie (do 31.08.2017 r. Zespół Szkół w Redzikowie Redzikowo) Redzikowo 16 a 76-200 Słupsk, 16 a, 76-200 Słupsk
14) Szkoła Podstawowa w Głobinie, ul. Główna 47, 76-200 Słupsk.

Informacje związane z rekrutacją do projektu można uzyskać w poszczególnych placówkach.

Obsługę Projektu zapewniają:
1) Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica
2) Urząd Miejski w Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
3) Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 76 - 270 Ustka
4) Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
5) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
6) Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

Okres realizacji przedsięwzięcia: sierpień 2016r. – grudzień 2018r.

Wydatki ogółem wynoszą: 6 444 600,75 zł, w tym dofinansowanie EFS: 5 477 910,64 zł.