Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Dla zachowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu rzeki Słupi z jej dorzeczem utworzony został Park Krajobrazowy Dolina Słupi 1981r. Park ten stanowi zielone płuca dla miasta Słupska.


Podaj dalej:

Jest to jedyny w Polsce park krajobrazowy, obejmujący ochroną duży (ponad 60-kilometrowy), genetycznie zróżnicowany fragment doliny rzeki Przymorza wraz z dopływami. Dolinie Słupi towarzyszy zwarty kompleks leśny o szerokości od około 2 km w części północnej do około 6 km w części południowej gminy. Na obszarze Gminy Kobylnica położona jest północno-zachodnia część parku wraz z jej zachodnią strefą ochronną. W obrębie gminy park obejmuje powierzchnię 4720 ha na wschód od drogi Łosino - Kwakowo - Kruszyna. Na terenie parku krajobrazowego położone są wsie: Lubuń, Komiłowo, Żelki i Żelkówko. Otulina o powierzchni 5224 ha obejmuje swoim zasięgiem wsie: Płaszewo, Lulemino, Sierakowo oraz częściowo Kuleszewo i Kończewo.

Warto podkreślić, że Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu słupskiego. Liczne walory przyrodnicze i turystyczne tj. urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior i rzek, szata roślinna oraz czyste i mało zmienione środowisko stwarzają doskonałe możliwości do organizowania różnych form wypoczynku, a zwłaszcza turystyki kwalifikowanej. Użytkowanie rekreacyjne Parku winno być bowiem dostosowane do nadrzędnych wymogów ochronnych. Warunki te spełnia coraz bardziej popularna w ostatnich czasach tzw. ekoturystyka. Polega ona na takim użytkowaniu i zagospodarowaniu środowiska przyrodniczego, aby utrzymana została równowaga w systemach ekologicznych i zachowane w możliwie niezmienionej formie walory krajobrazu. Z tego też względu na terenie Parku preferuje się uprawianie przede wszystkim turystyki pieszej, rowerowej , a także konnej i kajakowej. Do uprawiania turystyki pieszej zachęcają 4 szlaki turystyczne PTTK oraz 6 wyznaczonych przez Park ścieżek przyrodniczych, prowadzące przez najciekawsze rejony "Doliny Słupi". Ponadto na obszarze Parku znajdują się ścieżki wyznaczone i oznakowane przez Nadleśnictwa Państowowe: Bytów w rezerwacie przyrody "Grodzisko Borzytuchom"i Leśny Dwór w pobliżu jego siedziby. Miłośników wodnej przygody oczekuje szlak kajakowy Słupią zaś dla zwolenników "dwóch kółek" przygotowano ścieżki rowerowe.