Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Gmina Kobylnica czystym powietrzem zachwyca

Gmina Kobylnica czystym powietrzem zachwyca

Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” edycja 2018


Podaj dalej:
Nazwę „niska emisja” przyjęto na określenie zjawiska uwalniania do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości (do 40 m). Zanieczyszczenia, które trafiają do atmosfery na tej wysokości, gromadzą się nad terenem, z którego pochodzą i wyrządzają duże szkody lokalnie. A przecież na takiej właśnie wysokości znajdują się praktycznie wszystkie kominy ze źródeł ciepła ogrzewających domy w naszej Gminie. Instytut Ochrony Środowiska ocenia, że zanieczyszczenia emitowane przez indywidualnie ogrzewane gospodarstw domowe są w Polsce przyczyną powstawania ok. 50 % smogu.
Dlatego też od roku 2015 Gmina Kobylnica przystępuje do corocznych konkursów pn. ”Czyste powietrze Pomorza”, kierowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku m.in. do urzędów gmin. W ramach tych konkursów mieszkańcy Pomorza, za pośrednictwem urzędów, mogą uzyskać dofinansowanie do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła. Dofinansowanie ze strony WFOŚiGW wynosiło dotąd do 30 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom dofinansowania ustalony zostanie w momencie rozstrzygnięcia konkursu (w ubiegłym roku pierwotnie planowany poziom dofinansowania obniżono o 5 %).
Przystępując do tegorocznego konkursu, Gmina Kobylnica zaoferowała dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetowych, w wysokości 20 %. Jest to znaczący wkład, zważywszy na to, ze minimum, wymagane przez Fundusz, wynosi 5 % i wiele pomorskich gmin poprzestaje na tym poziomie.
Nasz gminny konkurs dla mieszkańców ogłaszany jest pod nazwą ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica”. W ciągu trzech lat 2015-2017 skorzystały z niego 43 gospodarstwa domowe z terenu naszej Gminy.
Tegoroczny konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” ogłoszony został w dniu 04 kwietnia. Informacja zamieszczona została na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Nabór wniosków składanych przez mieszkańców trwał od 09 do 27 kwietnia 2018 r. włącznie. Zainteresowanie ze strony mieszkańców okazało się bardzo duże. W terminie wpłynęło 50 wniosków.
Wszystkie wnioski mieszkańców, które wpłynęły w terminie, zostały zaopiniowane pozytywnie i przedstawione w zbiorczym wniosku Gminy Kobylnica, przesłanym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 11 maja 2018 r. Termin opublikowania wyników przez Fundusz przewidziano na dzień 29 czerwca b.r.
Dopiero po tym terminie, po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania, w zakwalifikowanych do programu gospodarstwach domowych będą mogły rozpocząć się prace modernizacyjne. Potrwają one do 31 października br. Rozliczenie konkursu i wypłata dofinansowania powinny zakończyć się do końca roku 2018.
Dzięki pracom modernizacyjnym przeprowadzonym w latach 2015-2017 w ramach konkursu ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” emisja pyłów do atmosfery zmniejszyła się o 9,4 Mg (megagramów) na rok, a łączna emisja tlenku i dwutlenku węgla – o 289,4 Mg/rok. Realizacja tegorocznych zamierzeń zakłada dalsze ograniczenie emisji pyłów o 5,2 Mg/rok, natomiast CO i CO2 łącznie – o 352,5 Mg/rok
(Tytuł artykułu zaczerpnięty został z jednej z prac plastycznych, nadesłanych na konkurs plastyczny ”Czyste powietrze w naszej Gminie”)
Aktualizacja: 21 maja 2018 r.