Gmina Kobylnica

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników w sezonie 2023/2024

Zgłoszenia dot. zimowego utrzymania dróg należy składać telefonicznie pod numery telefonów:

 • tel. 59 841 59 12 (wew. 104, 108) lub osobiście Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, pok. nr 2 i 6,
  w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze  (poniedziałek – piątek)
 • Dorota Miedzińska tel. 536 265 537
  Aurelia Zielkowska-Kisiel tel. 601 950 844
  Marzena Knopik tel. 570 540 290

  po godz. 15:30 oraz w dni wolne od pracy (święta)

Drogi i chodniki gminne

Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w sezonie zimowym (za sezon zimowy uznaje się okres od listopada do marca) 2023/2024 realizowana przez wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, w tym w święta przez 24 godziny na dobę z podziałem na rejony:
Rejon I   rejon zimowego utrzymania dróg obejmujący sołectwa: Kobylnica, Bolesławice, Widzino, Łosino wraz z miejscowością Zajączkowo.
Rejon II   rejon zimowego utrzymania dróg obejmujący sołectwa: Reblino z miejscowością Reblinko, Runowo Sławieńskie, Dobrzęcino, Słonowice, Słonowiczki,  Sierakowo Słupskie, Kończewo, Ciechomice, Kczewo, Bzowo, Ciechomice, Wrząca, Kuleszewo, Zbyszewo, Zagórki.
Rejon III   rejon zimowego utrzymania dróg obejmujących sołectwa: Zębowo, Sycewice wraz z miejscowością Miedzno, Komorczyn.
Rejon IV   rejon zimowego utrzymania dróg obejmujących sołectwa: Lubuń, Kwakowo, Kruszyna, Lulemino, Płaszewo, Żelkówko.

Utrzymanie zimowe na terenie Gminy Kobylnica realizowane jest przez:

 • Rejon I – firmę Krężel Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251) ul. Kasztanowa 1 w oparciu o umowę Nr CUW.OZ.272.18.2023.MC z dnia 04.12.2023 r.
 • Rejon II – firmę Firma Usługowo – Handlowa Jakub Łukasiewicz z siedzibą w Cetyń 50, 77-235 Trzebielino w oparciu o umowę Nr CUW.OZ.272.16.2023.MC z dnia 04.12.2023 r.
 • Rejon III i Rejon IV – firmę Sławomir Kolański, Firma Usługowa z siedzibą w m. Kotowo 32, 76-248 Dębnica Kaszubska w oparciu o umowę Nr CUW.OZ.272.17.2023.MC z dnia 04.12.2023 r.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności (zarówno w dni robocze jak i świąteczne):

 1. Odśnieżanie - całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, przejść dla pieszych z wyspami dzielącymi, wysepek przystankowych, zatok autobusowych, miejsc służących do zawracania autobusów szkolnych, parkingów oraz chodników (pługiem lekkim). Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu ze środka skrzyżowania. Przejścia dla pieszych z wyspami dzielącymi, które zostały zasypane śniegiem w wyniku odśnieżania dróg należy oczyścić ręcznie.
 2. Likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni dróg w miejscach wyznaczonych (skrzyżowania, odcinki o pochyleniu pow. 4%, odcinki jezdni wzdłuż przystanków autobusowych) - standard III ZUD oraz w miejscach decydujących o możliwości ruchu- standard IV ZUD, mieszanką piaskowo-solną o stężeniu 20%.
 3. Likwidację śliskości zimowej poprzez posypanie nawierzchni dróg na całej długości solą zroszoną - tylko drogi utrzymywane w II standardzie ZUD.
 4. Likwidację śliskości zimowej poprzez odśnieżanie oraz posypanie piaskiem nawierzchni chodników, parkingów oraz zatok autobusowych.

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu potrzebnego do realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia opadów śniegu i śliskości zimowej w terminie nie później niż 120 min od wezwania przekazanego telefonicznie albo w innym terminie wskazanym w drodze telefonicznej przez osobę występującą po stronie Zamawiającego.

Komunikat: W celu umożliwienia wykonania usługi zimowego utrzymania konieczne jest usunięcie aut z pasa drogowego. 

Przystanki autobusowe na terenie Gminy Kobylnica

Utrzymanie zimowe realizowane przez ECO SOLUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-212) ul. Morska 32 w oparciu o umowę nr CUW.OZ.272.21.2023.MC z dnia 29.12.2023 r. Dyspozytor tel.: 604 305 918.

Obowiązek utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości 

Zgodnie z art. 5 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy do właścicieli. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Przepisy nie wskazują jak często właściciel nieruchomości ma odśnieżać swój chodnik. Na to pytanie odpowiedział jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 26 lipca 2017 roku (III CSK 356/16). Według SN w warunkach odwilży w okresie zimy, w nocy, w czasie opadu atmosferycznego nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości, aby w sposób nieprzerwany, permanentny zapewniał odśnieżanie chodnika czy usuwanie błota. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają bowiem częstotliwości wykonywania tych czynności. Właściciel nieruchomości dochowa więc należytej staranności w tym względzie, jeśli czynności te były przez niego rzeczywiście wykonywane w sposób periodyczny, choć efekt tych czynności nie był trwały.

Za niewykonanie obowiązków w zakresie odśnieżania i porządków na przydomowych chodnikach grożą kary. Według art. 117 kodeksu wykroczeń, kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Utrzymanie zjazdów z nieruchomości na drogi publiczne 

Zgodnie z art. 30. ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Przepis art. 30 ustawy o drogach publicznych nakłada na właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi utrzymywanie zjazdów oraz przepustów znajdujących się pod zjazdami. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach utrzymywanie zjazdu polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”.

Zgodnie z art. 102. Kodeksu wykroczeń „Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

W wypadku, gdy zjazd prowadzi do kilku nieruchomości, obowiązek jego utrzymania obciąża każdego właściciela i użytkownika”.

Drogi powiatowe na terenie Gminy Kobylnica

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024  został zamieszczony w BIP na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku pod adresem: https://bip.zdp.slupsk.pl/57.html 

Telefony kontaktowe w przypadku utrzymania dróg powiatowych:

 • tel. 59 542 07 30 w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze (poniedziałek – piątek),
 • Wiktor Dobrynin tel. 725 770 775

Pliki do pobrania:

Standardy zimowego utrzymania drog gminnych
Format: pdf, 102.08 kB
Rejony utrzymania dróg
Format: pdf, 150.95 kB
Rejon IV wykaz dróg
Format: pdf, 113.48 kB
Rejon III wykaz dróg
Format: pdf, 139.42 kB
Rejon II wykaz dróg
Format: pdf, 138.25 kB
Rejon I wykaz dróg
Format: pdf, 274.65 kB