Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Protokół Nr 52009 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej odbyło się w przerwie Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W głosowaniu tajnym w wyborach uzupełniających zostało wybranych dwóch nowych członków Zarządu: Pan Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików oraz Pan Marek Lewandowski - Zastępca Burmistrza Karlina.
Celem posiedzenia było wybranie Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Skarbnikiem Zarządu Stowarzyszenia został Pan Marek Lewandowski - Zastępca Burmistrza Karlina.
W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu odczytał treść uchwały i otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 4/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zakończono.