Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Słonecznikowy Żłobek szuka pracownika

Słonecznikowy Żłobek szuka pracownika

Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2018r.


Podaj dalej:
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowisko Osoby wspomagającej w żłobku.

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie.
Miejsce pracy: Kobylnica (województwo pomorskie).

1. WYMAGANE KWALIFIKACJE:
Osobą wspomagającą w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:
a. Opiekunki dziecięcej,
b. Pielęgniarki,
c. Położnej,
d. Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
Osobą wspomagającą w żłobku może być także osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie oraz:
e. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
f. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
g. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
h. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. OCZEKIWANIA:
a. bardzo dobry kontakt z dziećmi,
b. motywacja do pracy,
c. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w grupie,
d. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
e. zdolności organizacyjne,
f. mile widziane - podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
a. Dbanie o porządek w pomieszczeniach żłobka
b. opieka nad dziećmi w żłobku,
c. współpraca ze specjalistami żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci,
d. wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.
e. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

4. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
a. list motywacyjny wraz z uzasadnieniem złożenia oferty,
b. aktualne CV opatrzone podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”,
c. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
d. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),
e. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f. podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie jest i nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
g. podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a i nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu/jej zawieszona ani ograniczona,
h. podpisane oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
i. poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

5. OFERUJEMY:
a. ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
b. możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2018r., do godz. 15.00, na adres: Słonecznikowy Żłobek w Kobylnicy, ul. Główna 65a lub na adres e-mail m.cieślicka@sloneczniki.org

Z wybranymi kandydatami/kami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.