Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018

Dalsze informacje na temat realizacji konkursu


Podaj dalej:
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 29.06.2018 roku unieważnił konkurs pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) w związku z planowanym uruchomieniem nowego Krajowego Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspólnie z 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), celem poprawy jakości powietrza w Polsce. Planowany jest dziesięcioletni okres wdrażania programu, tj. na lata 2018-2029 obejmujący dofinansowanie na realizację inwestycji w zakresie modernizacji instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie udzielane będzie bezpośrednio osobom fizycznym. Dla wnioskodawców planowane jest przeprowadzenie w poszczególnych gminach cyklu szkoleń, między innymi w zakresie pisania wniosków do Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

Ogłoszenie o unieważnieniu ww. Konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) dostępne jest na stronie internetowej WFOŚiGW:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/uniewaznienie-konkursu-czyste-powietrze-pomorza

Dodatkowe informacje o Krajowym Programie „Czyste Powietrze” dostępne są pod adresem:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-realizacji-krajowego-programu-priorytetowego-czyste

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość uzyskania dofinansowania w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018) ze środków budżetu Gmina Kobylnica, zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu Konkursu: „W przypadku unieważnienia konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) przez Fundusz, bądź też nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu, zasady udzielania dofinansowania ulegają zmianie, w części odnoszącej się do dofinansowania ze środków Funduszu. W tym przypadku, dotacja ze środków budżetu Gminy będzie realizowana zgodnie z § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 1”.

Oznacza to, że kwota dotacji ze środków Gminy będzie wynosić 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
1) w przypadku kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
a) 3 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 7 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) w przypadku pompy ciepła – 6 000 zł na jedno źródło ciepła;
3) w przypadku elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków - 600 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie udokumentowane wydatki kwalifikowane poniesione po ogłoszeniu unieważnienia konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku, tj. po dniu 29.06.2018 r., po złożeniu deklaracji o gotowości skorzystania z przyznanego dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kobylnica.