Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA GMIN PRZYJAZNYCH ENERGII ODNAWIALNEJ- Pruszcz, 22 czerwiec 2009 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbędzie się 22 czerwca br. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2008r. (protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.pl w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
5. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia - Pani Jadwigi Rochowicz reprezentującej Gminę Malbork
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Członków Zarządu Stowarzyszenia.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2008 r.
10. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok.
11. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2008r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2009 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2009 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowisk przyjętych na posiedzeniu Zarządu SGPEO z dnia 12 grudnia 2008 r:
- w sprawie uproszczenia procedur realizacji inwestycji sieciowych,
- w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających akceptację społeczną dla realizacji inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł ekologicznych,
- w sprawie rozwoju energii odnawialnej na terenie gmin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii i wytypowanie przedstawiciela, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w Radzie.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie proszę o przekazanie ewentualnych uwag dotyczących planu pracy Stowarzyszenia na rok 2009 oraz propozycję zmian w Statucie na adres: i.bekiesza@kobylnica.pl do dnia 15.06.2009 r. lub przedstawienie ich na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
Ponadto informuję, że posiedzenie Zarządu odbędzie się godzinę wcześniej tj. o godz.11.00.
Obecność obowiązkowa.