Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Gmina Kobylnica czystym powietrzem zachwyca

Gmina Kobylnica czystym powietrzem zachwyca

Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” edycja 2018


Podaj dalej:
Nazwę „niska emisja” przyjęto na określenie zjawiska uwalniania do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości (do 40 m). Zanieczyszczenia, które trafiają do atmosfery na tej wysokości, gromadzą się nad terenem, z którego pochodzą i wyrządzają duże szkody lokalnie. A przecież na takiej właśnie wysokości znajdują się praktycznie wszystkie kominy ze źródeł ciepła ogrzewających domy w naszej Gminie. Instytut Ochrony Środowiska ocenia, że zanieczyszczenia emitowane przez indywidualnie ogrzewane gospodarstw domowe są w Polsce przyczyną powstawania ok. 50 % smogu.
Dlatego też od roku 2015 Gmina Kobylnica przystępuje do corocznych konkursów pn. ”Czyste powietrze Pomorza”, kierowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku m.in. do urzędów gmin. W ramach tych konkursów mieszkańcy Pomorza, za pośrednictwem urzędów, mogą uzyskać dofinansowanie do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła. Dofinansowanie ze strony WFOŚiGW wynosiło dotąd do 30 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczny poziom dofinansowania ustalony zostanie w momencie rozstrzygnięcia konkursu (w ubiegłym roku pierwotnie planowany poziom dofinansowania obniżono o 5 %).
Przystępując do tegorocznego konkursu, Gmina Kobylnica zaoferowała dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetowych, w wysokości 20 %. Jest to znaczący wkład, zważywszy na to, ze minimum, wymagane przez Fundusz, wynosi 5 % i wiele pomorskich gmin poprzestaje na tym poziomie.
Nasz gminny konkurs dla mieszkańców ogłaszany jest pod nazwą ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica”. W ciągu trzech lat 2015-2017 skorzystały z niego 43 gospodarstwa domowe z terenu naszej Gminy.
Tegoroczny konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” ogłoszony został w dniu 04 kwietnia. Informacja zamieszczona została na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Nabór wniosków składanych przez mieszkańców trwał od 09 do 27 kwietnia 2018 r. włącznie. Zainteresowanie ze strony mieszkańców okazało się bardzo duże. W terminie wpłynęło 50 wniosków.
Wszystkie wnioski mieszkańców, które wpłynęły w terminie, zostały zaopiniowane pozytywnie i przedstawione w zbiorczym wniosku Gminy Kobylnica, przesłanym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 11 maja 2018 r. Termin opublikowania wyników przez Fundusz przewidziano na dzień 29 czerwca b.r.
Dopiero po tym terminie, po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania, w zakwalifikowanych do programu gospodarstwach domowych będą mogły rozpocząć się prace modernizacyjne. Potrwają one do 31 października br. Rozliczenie konkursu i wypłata dofinansowania powinny zakończyć się do końca roku 2018.
Dzięki pracom modernizacyjnym przeprowadzonym w latach 2015-2017 w ramach konkursu ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” emisja pyłów do atmosfery zmniejszyła się o 9,4 Mg (megagramów) na rok, a łączna emisja tlenku i dwutlenku węgla – o 289,4 Mg/rok. Realizacja tegorocznych zamierzeń zakłada dalsze ograniczenie emisji pyłów o 5,2 Mg/rok, natomiast CO i CO2 łącznie – o 352,5 Mg/rok
(Tytuł artykułu zaczerpnięty został z jednej z prac plastycznych, nadesłanych na konkurs plastyczny ”Czyste powietrze w naszej Gminie”)
Aktualizacja: 21 maja 2018 r.