Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2018


aktualizacja 11.07.2018 r.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 29.06.2018 roku unieważnił konkurs pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) w związku z planowanym uruchomieniem nowego Krajowego Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspólnie z 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), celem poprawy jakości powietrza w Polsce. Planowany jest dziesięcioletni okres wdrażania programu, tj. na lata 2018-2029 obejmujący dofinansowanie na realizację inwestycji w zakresie modernizacji instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Dofinansowanie udzielane będzie bezpośrednio osobom fizycznym. Dla wnioskodawców planowane jest przeprowadzenie w poszczególnych gminach cyklu szkoleń, między innymi w zakresie pisania wniosków do Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

Ogłoszenie o unieważnieniu ww. Konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) dostępne jest na stronie internetowej WFOŚiGW:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/uniewaznienie-konkursu-czyste-powietrze-pomorza

Dodatkowe informacje o Krajowym Programie „Czyste Powietrze” dostępne są pod adresem:
https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-realizacji-krajowego-programu-priorytetowego-czyste

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość uzyskania dofinansowania w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018) ze środków budżetu Gmina Kobylnica, zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu Konkursu: „W przypadku unieważnienia konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) przez Fundusz, bądź też nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu, zasady udzielania dofinansowania ulegają zmianie, w części odnoszącej się do dofinansowania ze środków Funduszu. W tym przypadku, dotacja ze środków budżetu Gminy będzie realizowana zgodnie z § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 1”.

Oznacza to, że kwota dotacji ze środków Gminy będzie wynosić 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
1) w przypadku kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
a) 3 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 7 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) w przypadku pompy ciepła – 6 000 zł na jedno źródło ciepła;
3) w przypadku elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków - 600 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie udokumentowane wydatki kwalifikowane poniesione po ogłoszeniu unieważnienia konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku, tj. po dniu 29.06.2018 r., po złożeniu deklaracji o gotowości skorzystania z przyznanego dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kobylnica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku konkursem pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) Gmina Kobylnica w imieniu mieszkańców, którzy zamierzają zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny planuje wystąpić o dofinansowanie działań polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą) lub elektrycznymi źródłami ciepła.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Uchwały nr LIII/437/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, Wójt Gminy Kobylnica ogłasza Konkurs pn.: „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018).

Założenia konkursu:

I. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

II. Konkurs odnosi się wyłącznie do budynków znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica.

III. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

IV. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

V. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

VI. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych, które nie są zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym działalności w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.

VII. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla danego źródła ciepła, może wynieść maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż:

1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
- 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,

3) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków – 1 000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

VIII. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
- 3 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 7 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

2) pompy ciepła – 6 000 zł na jedno źródło ciepła,

3) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków – 600 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

IX. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

X. W przypadku gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie jest wystarczająca z uwagi na zbyt dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie dotacji, o przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności będzie decydował planowany efekt ekologiczny wyrażony w redukcji emisji zanieczyszczeń (Mg/rok), a następnie data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Kobylnica.

XI. Ponadto:
a) termin realizacji zadań przez uczestników: nie wcześniej niż data rozstrzygnięcia konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 29 czerwiec 2018 roku; o możliwości rozpoczęcia realizacji zadania uczestnik zostanie powiadomiony; realizacja zadania musi się zakończyć do 31 października 2018 roku);

b) realizacja zadania odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, wykonawcę zadania wybiera uczestnik zadania, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu dokumentów z realizacji zadania i jego rozliczeniu;

c) w niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem prac konieczne będzie spełnienie wymogów, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie realizowanych przez Państwo zadań (np. w przypadku zamiany źródła ciepła na gazowe – konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wykonanie nowej i przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie przyłącza gazowego. Tym samym przed złożeniem wniosku należy uzgodnić z Zakładem Gazowniczym termin wykonania przyłącza gazowego).

XII. Szczegółowe warunki dotyczące Programu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018) określone są w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIII/437/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 marca 2018 roku.

Uwaga: Instalacje przewidujące gazowe źródła ciepła wymagają pozwolenia na budowę.


W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Kobylnica, pok. 20, tel.: 059 842 90 70 wew. 257.

Kobylnica, dnia 04.04.2018 roku