Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Powody i wielkość zmian


Podaj dalej:
Informujemy, iż od 1 marca 2018 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych będą wynosić:
- 13,00 zł od osoby za miesiąc w przypadku, gdy odpady są segregowane,
- 26,00 zł od osoby za miesiąc w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

Wzrost stawek opłat spowodowany jest następującymi czynnikami:
a) systematycznym zwiększaniem ilości odpadów odbieranych z terenu gminy;
b) wprowadzeniem dodatkowego odbioru bioodpadów, w tym odpadów kuchennych i spożywczych, co jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W związku z uregulowaniami prawnymi wprowadzonymi na poziomie ministerialnym, na które Gmina Kobylnica nie ma bezpośredniego wpływu, utrzymanie dotychczas obowiązujących stawek opłat nie było możliwe.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie środki, które wpływają do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, muszą zostać wykorzystane na realizację zadań związanych tylko i wyłącznie z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nadwyżek w danym roku, środki te przechodzą do wykorzystania na rok następny i nie ma możliwości, aby zostały wykorzystane na inne cele.

Przypominamy również, że od 1 marca odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym.