Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.
Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Kwota zwrotu podatku zależy od:

1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgromadzonych faktur VAT) – 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego (w roku 2018 stawka zwrotu podatku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r.).
3. Wysokości rocznego limitu (86,00 zł za 1 hektar) ustalonego dla rolnika w zależności od:
  • ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  • stawki zwrotu podatku akcyzowego.
Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:
1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).
2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 LUTEGO 2018r. do 28 LUTEGO 2018r. do Urzędu Gminy w Kobylnicy wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r.).
2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 SIERPNIA 2017r. do 31 STYCZNIA 2018r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w m-cu kwietniu 2018r. gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy .
_________________________________________________________________
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1340).