Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nowe zasady usuwania drzew. Zobacz zmiany

Nowe zasady usuwania drzew. Zobacz zmiany

Nowe wytyczne i wzór wniosku


Podaj dalej:

Do pobrania:

Od dnia 17 czerwca br. obowiązują nowe zasady usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych - usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każde planowane usunięcie drzew wymaga zgłoszenia wójtowi.

Na podstawie art. 83f ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenie jest wymagane w przypadku jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

W terminie 21 dni od dostarczenia zgłoszenia przeprowadzone zostaną oględziny drzewa. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni, wójt może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Należy jednak doliczyć czas na przesłanie decyzji przez operatora pocztowego, bowiem za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. Usunięcie drzewa może nastąpić jeśli wójt nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcia drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin Wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy- uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, w przypadku wniesienia sprzeciwu wójta oraz bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest ono wymagane) obarczone jest administracyjną karą pieniężną.

Nie uległy zmianie zasady usuwania drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości itp. wówczas należy złożyć do Wójta Gminy Kobylnica wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto bez zezwolenia odbywa się wycinka drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (dotyczy to wszystkich drzew niezależnie od obwodu pnia).

Należy jednak pamiętać, że w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 16 października, nie należy usuwać drzew i krzewów, na których znajdują się ich miejsca lęgowe.