Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Reklama w gminie na nowych zasadach

Reklama w gminie na nowych zasadach

Ważne informacje dla mieszkańców


Podaj dalej:
Nowe zasady i warunki posadowienia tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie Gminy Kobylnica.

Rada Gminy Kobylnica w dniu 25 listopada 2016 roku podjęła uchwałę regulującą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

W uchwale określono m.in. dopuszczalne parametry obiektów małej architektury, banerów, tablic i urządzeń reklamowych oraz szyldów – między innymi ich wymiary, lokalizacje. Ustalono także zasady i warunki sytuowania ogrodzeń. Istniejące obiekty małej architektury oraz ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zasad ustalonych w uchwale.

Tablice i urządzenia reklamowe posadowione zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, niespełniające warunków określonych w uchwale, muszą być do nich dostosowane w terminie 5 lat tj. do dnia 1 stycznia 2022r. W związku z tym, istniejące tablice i urządzenia reklamowe posadowione nielegalnie, będą musiały zniknąć z przestrzeni publicznej.

Opłaty za reklamy – obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 25 listopada 2016 roku Rada Gminy Kobylnica podjęła Uchwałę w sprawie opłaty reklamowej. Określono wzór formularza, terminy składania deklaracji na dany rok podatkowy, termin zapłaty opłaty reklamowej oraz jej wysokość. Ustalono stawkę opłaty reklamowej, która składa się z części stałej (2,45 zł dziennie) oraz zmiennej (0,20 zł/m2 dziennie).

Wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową oraz załącznika do niej dostępny jest pod tym adresem.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/270/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. zostały ustalone zasady i warunki sytuowania ogrodzeń na terenie gminy Kobylnica.Uchwała dotyczy ogrodzeń widocznych od strony dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszych i innych ciągów komunikacyjnych. Ogrodzenia powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (np. kamień naturalny, cegła, metal, drewno) w formie ogrodzeń ażurowych, czyli otwory i prześwity powinny stanowić minimum 30% powierzchni przęsła wraz z cokołem.Generalnie ogrodzenia nie mogą być wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy.Wymóg formy ażurowej nie dotyczy ogrodzeń działek pełniących funkcję produkcyjną, składową.Nie wymagają dostosowania ogrodzenia istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, jedynie nowo muszą spełniać zasady w niej określone.

Podstawowe dokumenty:

Uchwała Nr XXXIII/270/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała Nr XXXIII/271/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty reklamowej.

Uchwała Nr XXXIII/272/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową.