Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

RUSZA KONKURS MALUCH PLUS 2017

RUSZA KONKURS MALUCH PLUS 2017

MALUCH plus 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


Podaj dalej:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc (moduł 2).
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zależności od modułu:
moduł 1 – dla gmin;
moduł 2 – dla gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” oraz dla podmiotów niegminnych;
moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami;
moduł 4 – dla podmiotów niegminnych.
Na co można otrzymać dotację?
moduł 1: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania;
moduł 2: utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;- utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez podmioty niegminne, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
moduł 3: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
moduł 4: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia
opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego.
Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 –moduł 1 –nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu). Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie.
Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.
Terminy składania ofert:
moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;
moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..
Pytania dotyczące programu można kierować do właściwych urzędów wojewódzkich (numery telefonów na stronach
internetowych urzędów) lub do pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Dorota Marciniak-Budecka tel. 22 529-06-73
Klara Wigier tel. 22 529-07-08