Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wójt Gminy Kobylnica przekazuje informacje

dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a


Podaj dalej:

Do pobrania:

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) informuję, że w dniu 5 października 2016 r. została opublikowana za pomocą serwisu Witkac.pl następująca oferta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Klub Sportowy "Aquarius" Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9 pod nazwą „Uczymy się pływać od najmłodszych lat”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
3) na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl
4) na stronie internetowej serwisu www.Witkac.pl

Uwagi do ofert można zgłaszać do dnia 12 października 2016 r. osobiście w formie pisemnej w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 lub drogą elektroniczną na adres: j.kralski@kobylnica.eu na załączonym formularzu (skan z podpisem).