Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały

Informujemy, że Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji są działające na terenie powiatu słupskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii. Termin: od 05 do 15 lutego 2016 r.

Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Polityki Społecznej.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały prosimy zgłaszać na załączonym formularzu, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej: mwalaszewski@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.