Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podaj dalej:

W środę (24 bm.) podczas Zebrania Plenarnego Organizacji Pozarządowych zorganizowanego w Starostwie Słupskim zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego ma być organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Będzie ona składać się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Powiatu Słupskiego i Zarządu Powiatu Słupskiego. Na Zebraniu Plenarnym wybrani zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych w składzie:

Obszar tematyczny: działalność na rzecz edukacji, kultury, aktywności zawodowej i obywatelskiej:

Grzegorz Basarab - Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

Ewa Wyrzykowska - Stowarzyszenie Nasza Krępa

Obszar tematyczny: działalność na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, seniorów i grup marginalizowanych:

Renata Wismont - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość”

Estera Brachaniec - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Warblewo

Obszar tematyczny: działalność na rzecz sportu, turystyki, rekreacji, rozwijania zainteresowań

Marta Rutkiewicz - Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

Sylwia Wyrzykowska - Stowarzyszenie Nasza Krępa

Zgodnie z uchwałą NR VII/57/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w skład Rady wchodzi:

1) 2 przedstawicieli wskazanych przez Radę Powiatu Słupskiego,

2) od 2 do 4 przedstawicieli Zarządu Powiatu Słupskiego,

3) co najmniej 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu powoła uchwałą Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego nie później niż w terminie 14 dni od wyłonienia przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu Słupskiego wszystkich powyższych stron. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.