Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Przebudowa i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Kwakowie

wraz z podniesieniem jakości świadczonych usług medycznych


Podaj dalej:
Celem inwestycji było podniesienie jakości funkcjonalno – użytkowej Ośrodka Zdrowia w Kwakowie oraz przystosowanie go do spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

Inwestycja powstała w ramach projektu pn. Przebudowa i doposażenie ośrodków zdrowia w Kobylnicy, Kwakowie i Słonowicach wraz z podniesieniem jakości świadczonych usług medycznych na terenie Gminy Kobylnica, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA - RPPM.09.02.00-00-029/10-00. Gmina w ramach przedmiotowego projektu zrealizowała przebudowę Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy, Kwakowie i Słonowicach wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu.

Termin realizacji: 2010 - 2012 rok

Wartość projektu:
1 621 146,88 PLN, w tym:
Kwota dotacji z EFRR 754 255,92 PLN
Gmina Kobylnica 624 387,88 PLN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy 129 868,04 PLN

Wkład własny:
866 890,96 PLN, w tym:
Gmina Kobylnica 780 312,27 PLN
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy 86 578,69 PLN

Modernizacja objętych projektem przychodni obejmowała następujący zakres robót budowlanych:

  • dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych, wymianą i montażem stolarki drzwiowej;
  • remont instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, wymianę umywalek i baterii na bezdotykowe (lub łokciowe) w gabinetach lekarskich diagnostyczno - zabiegowych;
  • malowanie pomieszczeń z wykonaniem gładzi oraz wymianę posadzek i okładzin ściennych w gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz pomieszczeniach ogólnych obiektów;
  • wydzielenie i adaptację pomieszczeń na odrębne magazyny czystej oraz brudnej bielizny;
  • zagospodarowanie terenów wokół ośrodków zdrowia w zakresie wymiany nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych, chodników i dojść do ośrodka, wykonanie oświetlenia lampami solarnymi.

Prace budowlane prowadzono z zastosowaniem powszechnych rozwiązań technologicznych z zachowaniem wymogów dla zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach Projektu przeprowadzono również akcję edukacyjno - informacyjną w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, która prowadzona była wśród rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kobylnica. Programem objęci zostali uczniowie szkół podstawowych (klas czwartych, piątych i szóstych) i gimnazjów (klas pierwszych, drugich i trzecich), a także rodzice uczniów.Celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia i wczesnego wykrywania schorzeń układu sercowo - oddechowego wśród uczestników. W ramach projektu przewidziano 2 - godzinne zajęcia, które prowadzone były od października 2011 roku do maja 2012 roku.