Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Kontakt

Informacje o referacie


Podaj dalej:
Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - Kinga Węgrzyńska
Piętro II, pok. 18, tel. 59 842 90 70-71 w. 245, e-mail: k.wegrzynska@kobylnica.eu
Bezpośredni nadzór i kontrola nad sprawami prowadzonymi w Referacie. Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (kupna, sprzedaży i zamiana nieruchomości). Prowadzenie spraw z zakresu przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy oraz ustalania wysokości odszkodowań za przejęte mienie.

Stanowisko ds. ewidencji nieruchomości i geodezji - Kamil Stegienta
Piętro II, pok. 21, tel. 59 842 90 70-71 w. 240, e-mail: k.stegienta@kobylnica.eu
Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, obliczania opłat adiacenckich i planistycznych. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Kobylnica, oraz spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej i nazewnictwem ulic.Prowadzenie postępowań z zakresu uzgadniania projektów inwestycji i ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji realizowanych na działkach komunalnych.

Stanowisko ds. przestrzeni publicznej - Monika Piwowarczyk

Piętro II, pok. 21, tel. 59 842 90 70-71 w. 240, e-mail: m.piwowarczyk@kobylnica.eu
Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (dzierżawy, użyczenia i użytkowania wieczystego oraz przekazywania w trwały zarząd nieruchomości należących do Gminy Kobylnica). Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie opinii i zaświadczeń ze Studium. Realizacja zadań związanych z ustawą krajobrazową. Przyjmowanie i rejestrowanie deklaracji na opłatę reklamową oraz naliczanie opłaty reklamowej.

Stanowisko ds. ochrony przyrody i uwarunkowań środowiskowych - Katarzyna Lemańczyk
Piętro II, pok. 22, tel. 59 842 90 70-71 w. 258, e-mail: k.lemanczyk@kobylnica.eu
Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz uwarunkowań środowiskowych. Ewidencjonowanie parków wiejskich oraz sporządzanie rejestru właścicieli psów ras agresywnych. Opiniowanie koncesji górniczych oraz realizacja projektów związanych z ochroną przyrody.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa - Iwona Mieczkowska
Piętro II, pok. 22, tel. 59 842 90 70-71 w. 232, e-mail: i.mieczkowska@kobylnica.eu
Ewidencja oraz nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stanowisko ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Konrad Kowalewicz
Piętro II, pok. 22, tel. 59 842 90 70-71 w. 258, e-mail: k.kowalewicz@kobylnica.eu
Prowadzenie postępowań w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza i ograniczenia niskiej emisji. Organizacja i nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami poziomu wody na gruncie oraz edukacją ekologiczną.