Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

kontakt

Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich


Podaj dalej:
Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich - Stanowisko ds. planowania strategicznego (GIF - IP) - Alicja Tantała
Piętro II, pok. 24, tel.: (59) 842 90 70 wew. 238, kom.: 601 171 934, e-mail: a.tantala@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: koordynacja i nadzór działań związanych z przygotowywaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związana z budową i przebudową urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, w zakresie analizy potrzeb, monitoringu Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Urządzeń Kanalizacyjnych, wspólnej realizacji inwestycji; przygotowywanie projektów umów przyłączeniowych związanych z budową i przebudową urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związana z realizacją inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej, w zakresie budowy infrastruktury technicznej; współpraca z podmiotami zewnętrznymi związana ze wspólną realizacją inwestycji dotyczących zarządzania wodami opadowymi; nadzorowanie procedur zamówień publicznych realizowanych przez Wójta.

Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich - Stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID) - Łukasz Malinowski
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, kom.: 881 600 660, e-mail: l.malinowski@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy dróg gminnych, zatok autobusowych, obiektów mostowych oraz infrastruktury technicznej: przystanków i oznakowania drogowego; przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania oświetleniem; przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe; współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi.

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i obiektowych (IR) – Teresa Osiewicz
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, e-mail: t.osiewicz@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i nadzór budowy, przebudowy komunalnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych; przygotowywanie i nadzór budowy i przebudowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi związana ze wspólną realizacją zadań inwestycyjnych (w ramach umów przyłączeniowych), w zakresie dotyczących budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; przygotowywanie i nadzór budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w przypadku programów realizowanych przez Gminę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Stanowisko ds. zamówień publicznych (IZ) - Anna Janeczko- Skrzeczkowska
Piętro II, pok. 19, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, e-mail: a.janeczko@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących zadań realizowanych przez Urząd Gminy i wspólnych z Jednostkami Gminy; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie wspólnie realizowanych postępowań na zakup nośników energii, w ramach grup zakupowych; prowadzenie ewidencji (rejestrów) zamówień publicznych.

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy (IS) - Aleksandra Sikorska
Piętro II, pok. 20, tel.: (59) 842 90 70 wew. 257, e-mail: a.sikorska@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, nadzór wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; monitoring Strategii Rozwoju Gminy Kobylnica; koordynacja działań związanych z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie nadzoru nad przygotowaniem wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie i rozliczeniem udzielonych przez Gminę dotacji; prowadzenie centralnego rejestru obiektów zabytkowych i podlegających ochronie konserwatorskiej.

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów (IF) - Wioleta Skoczylas
Piętro II, pok. 20, tel.: (59) 842 90 70 wew. 257, e-mail: w.ziarkowska@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: koordynacja działań związanych z przygotowywaniem przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno - gospodarczy Gminy, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z innych źródeł; przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych oraz z innych źródeł, nadzór wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; współpraca z jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania otrzymanych środków pomocowych, współpraca z mieszkańcami i innymi podmiotami zewnętrznymi, związana z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, w ramach programów realizowanych przez Gminę, na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nadzoru wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań.