Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zadania Referatu Finansowego

Zadania Referatu finansowego


Podaj dalej:

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy:

1. zapewnienie obsługi kasowej i finansowo-księgowej Gminy,

2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

3. rozliczanie inwentaryzacji,

4. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

5. analiza sprawozdań jednostkowych oraz opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy,

6. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń finansowych,

8. organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

9. wykonywanie zadań zleconych i dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,

10. sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, obliczanie kwoty refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

11. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,

12. prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,

13. terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

14. prowadzenie ewidencji wartości mienia Gminy,

15. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, wraz z rozliczeniem inkasentów,

16. wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych od ludności i od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych,

17. sporządzanie decyzji dotyczących podatków i opłat, kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych,

18. rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,

19. windykacja należności (upomnienia, wezwania, tytuły wykonawcze, hipoteka),

20. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

21. przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej,

22. kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym,

23. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

24. prowadzenie „Centralnego rejestru umów” zawieranych w Urzędzie Gminy Kobylnica,

25. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń w tym:

o ilości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych, o dochodach z gospodarstwa, o zaległościach i braku zaległości.