Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i nr 77 w miejscowości Zębowo

Celem zadania inwestycyjnego było zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Zębowo, przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w krajobrazie wsi i sprzyjanie większej integracji mieszkańców, a także poprawa jakości życia na wsi. Odpowiednio zagospodarowany i bezpieczny teren w centrum miejscowości korzystnie oddziałuje na mieszkańców i turystów. Ponadto zagospodarowany teren stworzył warunki do rozwoju oferty kulturalnej i sportowej.


Podaj dalej:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa placu zabaw w Zębowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej stanowiąca etap I zadania pn.: Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie zrealizowana została w ramach umowy o dofinansowanie nr 00675-6930-UM1141190/11 z dnia 12.06.2012r.

Renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie, stanowiąca etap II zadania pn.: Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie zrealizowana została w ramach umowy o dofinansowanie nr 00158-6930-UM1130177/11 z dnia 22.03.2012r.

Termin realizacji: 2012 - 2013 rok

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 294 718,22 zł

kwota dofinansowania: 124 979,00 zł budżet Gminy Kobylnica: 169 739,22 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował:

1. budowę placu zabaw, w tym: budowę piaskownicy; montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych; montaż altany oraz budowę ogrodzenia panelowego terenu od strony drogi powiatowej;

2. przebudowę boiska do piłki nożnej, w tym:

wykonanie nowej nawierzchni trawiastej; wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej z siatką; budowę piłkochwytów o wys. 4m; budowę ogrodzenia terenu o wys. 1,20m;

3. zagospodarowanie terenu w obrębie placu zabaw i boiska sportowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym:

budowę ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej; budowę ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej - żwirowej; wykonanie trawników; nasadzenia drzew i krzewów; montaż ławek parkowych z oparciem i bez oparcia oraz koszy na odpadki.

Inwestycja w zakresie etapu I współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Inwestycja w zakresie etapi II współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich