Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.


Podaj dalej:

Obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku zostaną wszczęte postępowania administracyjne, w toku których pracownicy tut. urzędu przeprowadzają oględziny w terenie celem sprawdzenia stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości nie podłączył nieruchomości do sieci, wydawana jest decyzja nakazująca takie podłączenie. Niewypełnienie obowiązków nałożonych decyzją, o której mowa wyżej skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wiąże się z nałożeniem kary grzywny.

Przypominamy, że eksploatatorem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kobylnica są Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, tel. 59 8418 300.