Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

PŁASZEWO

Wieś słynie z obfitych lasów, które pełne są jagód i grzybów. Wokół wsi, pola uprawne, bujne lasy, stawy i jeziora. Teren wokół wsi pofałdowany, występuje tu wysoczyzna morenowa falista - tzw. Wyniesienie Suchorza oraz ciąg moren czołowych o przebiegu prawie równoleżnikowym. W tym rejonie na południe od Płaszewa znajdują się największe kulminacje terenowe, dochodzące do 122 m n.p.m.

SOŁTYS
Pani Mariola Szczepańska

Płaszewo 11/2
76-251 Kobylnica

RADA SOŁECKA

Pani Teresa Chamir-Gliszczyńska
Pani Patrycja Chowaniec
Pan Adrian Falek
Pani Agnieszka Urban

Sołectwo zostało założone w 1995 roku. Obszar sołectwa obejmuje wieś Płaszewo. Siedzibą organów sołectwa jest Płaszewo. Na terenie sołectwa działa w nowo wyremontowanym budynku Świetlica Wiejska. Jej uroczyste otwarcie zbiegło się z Gminną imprezą „Czar par” . We wsi sklep przemysłowo-spożywczy, gospodarstwo rybne i zakład produkcyjno-usługowy „Techmet”.

Zabytki

Zespół folwarczny murowany z czwartej ćwierci XIX wieku o zwartej, prawie regularnej kompozycji, zajmujący północno-zachodnią część wsi,. założony został na planie zbliżonym do prostokąta. Składa się z zabudowań gospodarczych bez wyodrębnienia na część pałacowo-parkową, która już nie istnieje.

Nieczynny ewangelicki cmentarz z końca XIX wieku znajdujący się po lewej stronie szosy prowadzącej do Słupska, około 1 km od Płaszewa. Granice założenia czytelne. Do obecnych czasów zachowało się kilka nagrobków i jeden krzyż kamienny.

Historia

Wieś od 1446 r. nazywano Plassowe, W 1756 Wendlich Plassow a od 1888 Plassow. Przed 1945 r. Miejscowość nazywano Plassenberg. Nazwa wsi została utworzona od nazwy osobowej Płosz lub Płasz. Płaszewo od 1470 r wchodziło w skład dóbr rycerskich rodziny von Boehn. Do nich należało również Kuleszewo, Zagórki, Bzowo i Ściągnica. W 1690r. jako współwłaściciel wymieniany jest w dokumentach Georg von Vobeser. Jego syn Ewald Reimer nabył drugą część majątku i w ten sposób całe Płaszewo znalazło się w ich rękach. W 1717 r. właścicielem Płaszewa zostaje kapitan Jurgen Ludwig Vobeser. W roku 1742 dobra zostały zakupione przez Puttkamerów, ale już w roku 1766 Christian Wilhelm von Boehn w drodze licytacji odzyskuje utraconą część na niekorzyść Puttkamerów. W 1984r. we wsi był folwark, młyn wodny, kuźnia, 8 rolników, 4 kosetów, łącznie 20 kominów. Do połowy XIX w. dobra pozostawały w rękach rodziny von Boehn, po wygaśnięciu linii, spadek po nich kupuje w 1846 r. za 42.000 talarów. porucznik Leo von Gostowski. W 1884r. dobra przeszły w ręce mieszczańskie i należały najpierw do Berty Neumann (1884-1924), później do Friedy Mach (1924-1928), aż wreszcie zostały własnością Gertrudy i Alfreda Siemens. Według księgi adresowej w 1892r. powierzchnia gruntów wynosiła 928 ha, w tym 435 ha użytków rolnych, 97 ha łąk, 93 ha pastwisk, 300 ha lasów, 58 sztuk świń. W 1914r. zarządcą dóbr Płaszewo był Zibell, a powierzchnia gruntów wynosiła 1000 ha, w 1939r. 974 ha, w tym 413 ha użytków rolnych, 107 ha łąk, 36 ha pastwisk, 353 ha lasów i 58 ha nieużytków. Statystyka pogłowia przedstawiała się następująco: 49 koni, 276 sztuk bydła, 35 owiec. Wieś utrzymywała również nauczyciela. W 1937r. następuje zmiana nazwy miejscowości z Wendlich Plassow (Łużyckie Płaszewo) na Plassenberg. W lutym 1945r. w Płaszewie stacjonował sztab wojskowy.