Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
  • Posterunek Policji w Kobylnicy tel: 59 842 23 36
  • Komenda Straży Gminnej w Kobylnicy tel: 59 841 07 55, 59 715 11 00
  • Straż Pożarna tel. alarmowy: 998
  • tel. alarmowy: 112
więcej

Przeżyjmy to jeszcze raz (galeria):

Mapy

Projekty współfinansowane ze środków WFOSiGW
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
Projekty współfinansowane ze œrodków WFOSiGW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
Projekty wspófinansowane przez Program Europa dla Obywateli 2007-2013
Związek powiatów Polskich
Pszczołom na ratunek. Gmina dołącza do akcji
Patronat Twórcy Nordic Walking - Marko Kantaneva
Projekt Wyszehradzki
Strategia 2020
Słowińska Grupa Rybacka
Wodociągi Słupsk
Ranking Gmin Wiejskich
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Academia Pomeraniensis
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Porad Obywatelskich w Kobylnicy
Projekty współfinansowane z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020