Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
4 dni temu

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.
Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Kwota zwrotu podatku zależy od:

1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgromadzonych faktur VAT) – 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego (w roku 2018 stawka zwrotu podatku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017r.).
3. Wysokości rocznego limitu (86,00 zł za 1 hektar) ustalonego dla rolnika w zależności od:
  • ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  • stawki zwrotu podatku akcyzowego.
Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:
1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).
2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza (tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 LUTEGO 2018r. do 28 LUTEGO 2018r. do Urzędu Gminy w Kobylnicy wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r.).
2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 SIERPNIA 2017r. do 31 STYCZNIA 2018r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w m-cu kwietniu 2018r. gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy .
_________________________________________________________________
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1340).