.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Vademecum przedsiębiorcy...

...czyli jak krok po kroku założyć własną firmę


Podaj dalej:

Pierwszą czynnością jaką musisz wykonać to udać się do Urzędu Gminy Kobylnica. Na parterze w pokoju nr 3 lub Biurze Obsługi Interesanta otrzymasz wniosek o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku wpisujesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności ) oraz jaką chcesz prowadzić działalność i przewidywany termin jej rozpoczęcia. Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Składając wniosek musisz wnieść opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 100 zł ( wpłaty możesz dokonać w kasie urzędu- parter pokój nr 9 w godzinach od 7.30 do 14.00), za każdą zmianę opłata wynosi 50 zł.

W ciągu 14 dni otrzymasz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Twojej Firmy. Od tej pory jesteś przedsiębiorcą. Pamiętaj - Twój wpis do ewidencji działalności gospodarczej powinien być zawsze aktualny, tj. zawsze, gdy zmieniasz nazwę firmy, adres siedziby, miejsce wykonywania działalności czy zakres działalności - masz obowiązek zgłosić te zmiany w terminie 14 dni do Urzędu Gminy Kobylnica. Formularze wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej, dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności a także jej likwidacji znajdziesz w dziale działalność gospodarcza.

Drugim urzędem który musisz odwiedzi to Urząd Statystyczny. W Urzędzie Statystycznym w oparciu o zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej nadawany zostanie firmie REGON - numer identyfikacyjny, który jest kodem zawierającym informację o podmiocie gospodarczym. REGON niezbędny jest przy wypełnianiu formularzy statystycznych, otwieraniu rachunków bankowych, wypełnianiu dokumentów: podatkowych, celnych, ubezpieczeń społecznych. Powinien być on umieszczony na pieczątkach i drukach firmowych. Na otrzymanym w Urzędzie Statystycznym oświadczeniu podajesz nazwę i adres firmy, rodzaj podstawowej a także drugo i trzeciorzędowej działalności jakie masz zamiar prowadzić oraz rodzaj własności i sposób finansowania działalności. Jednocześnie z numerem REGON otrzymasz też określenie Twojej działalności podstawowej i drugorzędowej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności.

Urząd Statystyczny w Słupsku ul. Jana Pawła II, 76-200 Słupsk tel. 059 842 84 56, 059 842 65 49 Fax: 059 842 71 96 Godziny urzędowania: Poniedziałek: 800-1700 Wtorek-Piątek: 800-1500

Trzecią czynnością jaką musisz wykonać to szyld i pieczątka firmy. Na pieczątce musi znajdować się:

- nazwa firmy

- imię i nazwisko przedsiębiorcy (zawsze w przypadku osoby fizycznej)

- adres firmy - numer REGON - numer NIP Natomiast szyld powinien zawierać:

- oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko właściciela oraz nazwa firmy)

- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej

Kolejnym krokiem jaki wykonasz to wizyta w banku. Abyś mógł dokonywać i przyjmować płatności musisz założyć konto bankowe. Dokonywanie operacji finansowych za pośrednictwem banku jest dużym udogodnieniem. Do założenie takiego konta będziesz potrzebował: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: nr NIP, nr REGON, oraz pieczątka firmy.

Następna czynność jaką musisz wykonać to udać się do Urzędu Skarbowego. W urzędzie tym musisz wypełnić zgłoszenie identyfikacyjne aby otrzymać nr. NIP. Na druku NIP-1 wpisujesz termin rozpoczęcia działalności, jeśli zgłaszasz więcej firm to musisz wypełnić druk NIP-1A tam należy wpisać rodzaj i miejsca prowadzenia działalności, nazwę banku oraz numer firmowego konta. Gdy zabraknie Ci miejsca to wypełniasz druk NIP-B i tam umieszczasz pozostałe konta bankowe, następnie na NIP-C wpisujesz kolejne miejsca prowadzenia działalności. Do pełnego zgłoszenia będziesz potrzebował poświadczone urzędowo kopie dokumentów:

- wypis z KRS lub ewidencji gminnej - umowy spółki - zaświadczenie o nadaniu REGON

- dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z miejsca, na którym znajduje się siedziba firmy.

W Urzędzie Skarbowym będziesz rozliczał się z podatku dochodowego. Rejestrując firmę w tym urzędzie zgłaszasz ją do celów ewidencyjnych i podatkowych. Musisz pamiętać o zgłaszaniu wszystkich zmian.

URZĄD SKARBOWY

ul. Szczecińska 59 76-200 Słupsk tel. 059 845-39-00 fax 059 845-29-57

Po wizycie w Urzędzie Skarbowym musisz udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko pamiętaj, ze nie może upłynąć więcej niż 7 dni od rozpoczęcia działalności. Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać to zgłoszenie siebie jako osoby ubezpieczonej oraz swoją firmę jako płatnika. Do zgłoszenia firmy musisz wypełnić druk ZFA. Będzie Ci do tego potrzebny nr NIP, REGON oraz nr. PESEL. Natomiast zgłaszając siebie musisz wypełnić druk ZUA i potrzebne Ci będą te same identyfikatory co do zgłoszenia firmy. Jeśli zatrudniłeś w swojej firmie pracowników to musisz też zgłosić ich do ZUS.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ul. Zwycięstwa 8 76-200 Słupsk tel. 059 841-92-00 fax 059 842-76-88

Następnym krokiem, jaki musisz zrobić to zgłosić pracowników, których zatrudniłeś, do Państwowej Inspekcji Pracy i tam otrzymasz do wypełnienia kartę zgłoszenia pracodawcy. Pamiętaj, że musisz to zrobić w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia.

Kolejną instytucją jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Udajesz się do niej tylko wtedy gdy Twoja działalność tego wymaga. Należy złożyć wniosek i czekać około 14 dni na odbiór lokalu przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli będziesz potrzebować w swojej działalności dużej ilości prądu, powinieneś zgłosić się w celu uzyskania przydziału mocy do Zakładu Energetycznego. Twoja firma powinna być odpowiednio zabezpieczona przed pożarem, dlatego należałoby udać się do jednostki Straży Pożarnej, która odpowiedzialna jest za ochrony przeciwpożarową i uzgodnić ochronę Twojego obiektu.

Aby zakończyć rejestrację działalności gospodarczej potrzebujesz jeszcze zezwoleń, jeżeli Twoja firma będzie tego potrzebować ( np. do wydawania gazet, gier losowych) lub koncesji. W tym ostatnim przypadku warto starać się o koncesję jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury aby uzyskać promesę (przyrzeczenie wydania).

SŁOWNICZEK

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

NIP - wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające organizacji prawnej podlegają obowiązkowi ewidencji podatkowej (NIP). Jest on nadawany tylko raz i dożywotnio- w przypadku osób prawnych i spółek cywilnych oznacza to, że do czasu ich likwidacji. W firmach jednoosobowych NIP osobisty jest tożsamy z NIP-em firmy. Z chwilą uzyskania NIP musisz się nim posługiwać we wszystkich dokumentach związanych z wykorzystywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych. Musisz go także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a także umieścić na pieczątce firmowej.

OSOBA PRAWNA - osobami prawnymi są: Skarb Państwa i jednostki organizacyjne. Osobowość prawną nabywają jednostki organizacyjne w drodze aktu właściwego organu państwowego, koncesji czy wpisu do odpowiedniego rejestru. Osobowość prawną przyznaną szczególnymi przepisami posiadają m.in. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie czy fundacje. Osobami prawnymi nie są szkoły, jednostki wojskowe, urzędy państwowe czy gminne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

PRZEDSIĘBIORCA - to osoba fizyczna, osoba prawna nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

REGON - numer identyfikacji statystycznej, jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie, rodzaju prowadzenia działalności, formie prawno - organizacyjnej, rodzaju własności i sposobie finansowania. Ten numer będzie towarzyszyć Twojej firmie do końca jej istnienia - zmienić go musisz tylko wtedy, gdy zmienisz podstawowy profil działalności. Wraz z REGON-em otrzymasz też określenie Twojej działalności podstawowej i drugorzędnej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności. Z chwilą uzyskania numeru REGON musisz się nim posługiwać we wszystkich dokumentach związanych z wykorzystywaniem zobowiązań podatkowych i niepodatkowych. Musisz go także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, a także umieścić na pieczątce firmowej.

VAT - podatek od towarów i usług, obowiązek płacenia tego podatku spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych.