.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
2 miesiące temu

RUSZA KONKURS MALUCH PLUS 2017

RUSZA KONKURS MALUCH PLUS 2017

MALUCH plus 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


Podaj dalej:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł. Nowością jest moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można się ubiegać o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko - jak dotychczas - do funkcjonowania miejsc (moduł 2).
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w zależności od modułu:
moduł 1 – dla gmin;
moduł 2 – dla gmin, które utworzyły miejsca z udziałem programu „MALUCH” oraz dla podmiotów niegminnych;
moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami;
moduł 4 – dla podmiotów niegminnych.
Na co można otrzymać dotację?
moduł 1: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania;
moduł 2: utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;- utrzymanie miejsc opieki utworzonych przez podmioty niegminne, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
moduł 3: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
moduł 4: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, pod warunkiem pomniejszenia
opłaty ponoszonej przez rodziców o kwotę przyznanej dotacji.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017” do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego.
Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 –moduł 1 –nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu). Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie.
Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.
Terminy składania ofert:
moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;
moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..
Pytania dotyczące programu można kierować do właściwych urzędów wojewódzkich (numery telefonów na stronach
internetowych urzędów) lub do pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Dorota Marciniak-Budecka tel. 22 529-06-73
Klara Wigier tel. 22 529-07-08