.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

dwa tygodnie temu

Zadania Referatu Finansowego

Zadania Referatu finansowego


Podaj dalej:

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowego należą w szczególności sprawy:

1. zapewnienie obsługi kasowej i finansowo-księgowej Gminy,

2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

3. rozliczanie inwentaryzacji,

4. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

5. analiza sprawozdań jednostkowych oraz opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy,

6. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń finansowych,

8. organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

9. wykonywanie zadań zleconych i dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,

10. sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, obliczanie kwoty refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

11. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,

12. prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,

13. terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

14. prowadzenie ewidencji wartości mienia Gminy,

15. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, wraz z rozliczeniem inkasentów,

16. wymiar i pobór zobowiązań pieniężnych od ludności i od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych,

17. sporządzanie decyzji dotyczących podatków i opłat, kontrola podatników w zakresie prawidłowości i rzetelności informacji składanych w deklaracjach podatkowych,

18. rozpatrywanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków i opłat lokalnych,

19. windykacja należności (upomnienia, wezwania, tytuły wykonawcze, hipoteka),

20. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

21. przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu akcyzy za olej napędowy zakupiony przez rolników do produkcji rolnej,

22. kontrola i rozliczanie dotacji finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym,

23. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

24. prowadzenie „Centralnego rejestru umów” zawieranych w Urzędzie Gminy Kobylnica,

25. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń w tym:

o ilości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych, o dochodach z gospodarstwa, o zaległościach i braku zaległości.