Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
miesiąc temu

Informacja dla mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dla mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków


Podaj dalej:

Do pobrania:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) gminy prowadzą ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których instalacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880 z późn. zm.), zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.Organem właściwym do przyjęcia takiego zgłoszenia, zgodnie z art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jest Wójt Gminy Kobylnica.Zgłoszenie powinno być dokonane przed rozpoczęciem eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Formularze niezbędne do dokonania zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, pok. 20 w godzinach pracy urzędu.