.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Protokół z posiedzenia II Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2008r. (protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.pl w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
5. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia - Pani Jadwigi Rochowicz reprezentującej Gminę Malbork oraz Pana Mariusza Chmiela reprezentującego Gminę Słupsk.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2008 r.
9. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok.
10. Przedstawienie opinii na temat sprawozdania przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2008r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Stowarzyszenia na 2009 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2009 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Członków Zarządu Stowarzyszenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowisk przyjętych na posiedzeniu Zarządu SGPEO z dnia 12 grudnia 2008 r:
- w sprawie uproszczenia procedur realizacji inwestycji sieciowych,
- w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających akceptację społeczną dla realizacji inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł ekologicznych,
- w sprawie rozwoju energii odnawialnej na terenie gmin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii i wytypowanie przedstawiciela, który będzie reprezentował Stowarzyszenie w Radzie.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad.