Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020


Podaj dalej:
W dniu 01 marca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4. Redukcja emisji.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z sąsiednimi samorządami tj. Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gmina Miasto Ustka, Gminą Słupsk.

W ramach partnerskiego projektu przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego w ilości 5 572 szt. zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 3 260 punkty świetlne, Miasto Ustka - 823 punkty świetlne, Gmina Słupsk - 303 punkt świetlne, Gmina Kobylnica – 1 084 punkty świetlne, Gmina Dębnica Kaszubska – 102 punkty świetlne.

Przedmiotem projektu będzie modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem.

Celem projektu jest zwiększenie sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej, poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym. Poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie energooszczędne, czyli poprzez inwestycję skupiające się na efektywności energetycznej, projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją.

Okres realizacji przedsięwzięcia: kwiecień 2017 r. - listopad 2020 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 28 860 795 zł, w tym kwalifikowane: 28 860 795 zł, dofinansowanie EFRR: 23 674 510,13 zł.

Wartość prac przypadająca na Gminę Kobylnica wynosi 4 616 881 zł, a przyznane dofinansowanie 3 787 227,48 zł.

Przeczytaj również
Miliony na nowe oświetlenie przyznane