.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
4 miesiące temu

Opłaty adiacenckie i planistyczne

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 21 , tel. 059842-90-70 do 72 wew. 240


Podaj dalej:
Opłata adiacencka – jest to opłata naliczana w postępowaniu z urzędu, regulowana przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej naliczanej opłaty adiacenckiej. Opłata ta ponoszona jest przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku:
- podziału nieruchomości,
- scalenia i podziału nieruchomości,
- wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej finansowanych (np. budowy drogi, sieci wodno-kanalizacyjnej itp.) ze środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość opłaty adiacenckiej ustala się w drodze decyzji Wójta Gminy na podstawie operatu szacunkowego, sporządzanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie Urzędu Gminy Kobylnica.

Stawka w/w opłaty nie może być wyższa niż:
- 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury technicznej – Uchwała nr XVIII/222/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 lutego 2008 r.,
- 25% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – Uchwała nr XII/120/2007 Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 sierpnia 2007 r.,


Opłata planistyczna (renta planistyczna) –
jest to opłata naliczana w postępowaniu z urzędu, regulowana przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata naliczana jest na wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany i zbycia nieruchomości lub jej części objętej tym planem. Wysokość renty planistycznej określana jest przez Radę Gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.