.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
4 miesiące temu

kontakt

Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich


Podaj dalej:
Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich - Stanowisko ds. planowania strategicznego (GIF - IP) - Alicja Tantała
Piętro II, pok. 24, tel.: (59) 842 90 70 wew. 238, kom.: 601 171 934, e-mail: a.tantala@kobylnica.eu


Do obowiązków należy: koordynacja i nadzór działań związanych z przygotowywaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych ze Strategią Rozwoju Gminy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związana z budową i przebudową urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, w zakresie analizy potrzeb, monitoringu Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Urządzeń Kanalizacyjnych, wspólnej realizacji inwestycji; przygotowywanie projektów umów przyłączeniowych związanych z budową i przebudową urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, związana z realizacją inwestycji mieszkaniowych o zabudowie grupowej, w zakresie budowy infrastruktury technicznej; współpraca z podmiotami zewnętrznymi związana ze wspólną realizacją inwestycji dotyczących zarządzania wodami opadowymi; nadzorowanie procedur zamówień publicznych realizowanych przez Wójta.

S
tanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów (IF) - ...
Piętro II, pok. 20, tel.: (59) 842 90 70 wew. 257, e-mail: ...

Do obowiązków należy: koordynacja działań związanych z przygotowywaniem przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno - gospodarczy Gminy, w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z innych źródeł; przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych oraz z innych źródeł, nadzór wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; współpraca z jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania otrzymanych środków pomocowych.

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy (IS) - Wioleta Skoczylas
Piętro II, pok. 20, tel.: (59) 842 90 70 wew. 257, e-mail: w.ziarkowska@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: współpraca z mieszkańcami i innymi podmiotami zewnętrznymi, związana z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, w ramach programów realizowanych przez Gminę, na potrzeby budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nadzoru wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, nadzór wykorzystania i rozliczanie otrzymanych dofinansowań; monitoring Strategii Rozwoju Gminy Kobylnica; koordynacja działań związanych z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie nadzoru nad przygotowaniem wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie i rozliczeniem udzielonych przez Gminę dotacji; prowadzenie centralnego rejestru obiektów zabytkowych i podlegających ochronie konserwatorskiej.

Stanowisko ds. inwestycji drogowych (ID) - Łukasz Malinowski
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, kom.: 881 600 660, e-mail: l.malinowski@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy dróg gminnych, zatok autobusowych, obiektów mostowych oraz infrastruktury technicznej: przystanków i oznakowania drogowego; przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania oświetleniem; przygotowywanie i nadzór realizacji budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe; współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi.

Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i obiektowych (IR) - Marek Rzepczyński
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, kom.: 530 264 799, e-mail: m.rzepczynski@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i nadzór budowy, przebudowy komunalnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych; przygotowywanie i nadzór budowy i przebudowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi związana ze wspólną realizacją zadań inwestycyjnych (w ramach umów przyłączeniowych), w zakresie dotyczących budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych; przygotowywanie i nadzór budowy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, na potrzeby komunalnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w przypadku programów realizowanych przez Gminę na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

S
tanowisko ds. zamówień publicznych (IZ) - Anna Janeczko-Skrzeczkowska
Piętro II, pok. 23, tel.: (59) 842 90 70 wew. 237, e-mail: a.janeczko@kobylnica.eu

Do obowiązków należy: przygotowywanie i przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących zadań realizowanych przez Urząd Gminy i wspólnych z Jednostkami Gminy; współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie wspólnie realizowanych postępowań na zakup nośników energii, w ramach grup zakupowych; prowadzenie ewidencji (rejestrów) zamówień publicznych.