.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i nr 77 w miejscowości Zębowo

Celem zadania inwestycyjnego było zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Zębowo, przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w krajobrazie wsi i sprzyjanie większej integracji mieszkańców, a także poprawa jakości życia na wsi. Odpowiednio zagospodarowany i bezpieczny teren w centrum miejscowości korzystnie oddziałuje na mieszkańców i turystów. Ponadto zagospodarowany teren stworzył warunki do rozwoju oferty kulturalnej i sportowej.


Podaj dalej:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa placu zabaw w Zębowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej stanowiąca etap I zadania pn.: Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie zrealizowana została w ramach umowy o dofinansowanie nr 00675-6930-UM1141190/11 z dnia 12.06.2012r.

Renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie, stanowiąca etap II zadania pn.: Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie zrealizowana została w ramach umowy o dofinansowanie nr 00158-6930-UM1130177/11 z dnia 22.03.2012r.

Termin realizacji: 2012 - 2013 rok

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 294 718,22 zł

kwota dofinansowania: 124 979,00 zł budżet Gminy Kobylnica: 169 739,22 zł

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował:

1. budowę placu zabaw, w tym: budowę piaskownicy; montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych; montaż altany oraz budowę ogrodzenia panelowego terenu od strony drogi powiatowej;

2. przebudowę boiska do piłki nożnej, w tym:

wykonanie nowej nawierzchni trawiastej; wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej z siatką; budowę piłkochwytów o wys. 4m; budowę ogrodzenia terenu o wys. 1,20m;

3. zagospodarowanie terenu w obrębie placu zabaw i boiska sportowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym:

budowę ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej; budowę ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej - żwirowej; wykonanie trawników; nasadzenia drzew i krzewów; montaż ławek parkowych z oparciem i bez oparcia oraz koszy na odpadki.

Inwestycja w zakresie etapu I współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Inwestycja w zakresie etapi II współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich