Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad rok temu

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Z nową energią na rynek pracy


Podaj dalej:
Projekt skierowany jest do 30 młodych osób kobiet i mężczyzn, które:
• są w wieku 15-29 lat,
• zamieszkują na terenie powiatu m. Słupsk i pow. słupskiego,
• nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
• w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu,
• są bierne zawodowo,
• są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy

Ścieżka wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Coaching
3. Szkolenie zawodowe:
a. 20 spotkań x 8 godzin dziennie, średnio 2- 3 razy w tygodniu
b. szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, wybór szkolenia nastąpi na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb Uczestnika oraz zdiagnozowanej możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
c. efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem VCC)
d. za udział w szkoleniach przewidziane jest stypendium szkoleniowe – 6,65 zł netto/godzin
e. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (np. skrypty lub podręczniki opracowania, ćwiczenia do wykonania),
f. Uczestnicy podczas trwania szkolenia mają zapewniony catering (przerwa kawowa oraz obiad),
g. Uczestnicy podczas trwania szkolenia podlegają ubezpieczeniu NNW,
h. Uczestnicy mają możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez 3 miesięczne staże zawodowe
a. 3 miesiące dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), dla osób niepełnosprawnych czas pracy zostanie odpowiednio skrócony,
b. Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW,
c. za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe – 1127,47zł zł netto/miesiąc.
Kontakt: Zespół projektu „Z NOWĄ ENERGIA NA RYNEK PRACY!” tel.606 418 526 lub e-mail: biuro@znowaenergia.pl